19 grudzie? 2013r

Nasza tradycja - Spotkanie Op?atkowe

Spotkania op?atkowe sta?y si? tradycj? w naszym przedszkolu. 19 grudnia 2013 roku wszyscy spotkali?my si? w sali czterolatków. Siostra Ignacja odczyta?a fragment Ewangelii o Bo?ym Narodzeniu, pani Dyrektor z?o?y?a przedszkolakom i wszystkim zebranym ?wi?teczne ?yczenia a nast?pnie ka?de dziecko otrzyma?o op?atek i dzieli?o si? nim z innymi sk?adaj?c ?yczenia. Na zako?czenie wspólnie ?piewali?my kol?dy akompaniuj?c na instrumentach perkusyjnych. Dzieci z ka?ej grupy mog?y za?piewa? swoj? ulubion? kol?d?. Roz?piewani i rado?ni wrócili?my do swoich sal. 

M. Jolanta Bizub

GALERIA