20 grudzie? 2013r

Koncert muzyczny

W pi?tek 20 grudnia s?uchali?my koncertu bo?onarodzeniowego „Kol?dy i pastora?ki”. Jak pi?knie brzmia?y d?wi?ki kol?d na skrzypcach. Pani zapozna?a nas bli?ej ze skrzypcami, pozwoli?a ch?tnym dzieciom zagra? na nich. Wspólnie ?piewali?my znane nam kol?dy oraz piosenki opowiadaj?ce o ?wi?tach. W ten sposób w zwi?zku ze zbli?aj?cymi si? ?wi?tami Bo?ego Narodzenia wprowadzono nas w radosny nastrój.

Gra?yna Wasilewska

GALERIA