5 - 9 grudzie? 2013r

KIERMASZ ?WI?TECZNY

Nadszed? grudzie?. Oznacza to, ?e ju? nied?ugo ?wi?ta. Wsz?dzie wokó? nas rozpocz??a si? ?wi?teczna gor?czka. W galeriach handlowych s?ycha? ju?  “Last Christmas”.  Na wystawach sklepów stoj? przystrojone choinki a w supermarketach mo?na znale?? wszystko, czego potrzeba na ?wi?ta.  B?dziemy kupowali ró?norodne dekoracje na ?wi?teczny stó? z porcelany, drewna, malowane i rze?bione. Na pewno wiele z tych pi?knych rzeczy zostanie zakupiona równie? na prezenty dla osób, które kochamy. S? w?ród nas rodziny, które nie b?d? mia?y nawet cz?stki tego wszystkiego. Dlatego siostry z ko?cio?a pw. Mi?osierdzia Bo?ego w Z?bkach, dzieci i personel naszego przedszkola zorganizowa?y ?wi?teczny Kiermasz. Drodzy Rodzice u nas te? mo?na kupi?: pi?kne anio?ki, ozdoby na choink?, ?wiec? na drewnianej podstawce i wiele innych ozdób. Kupuj?c pomagacie potrzebuj?cym dzieciom w parafii i okazujecie sw? wra?liwo?? na losy innych. Zebrane pieni?dze zostan? przeznaczone na paczki pod choink?. Dzi?ki tej akcji mo?emy razem pochyla? si? nad troskami innych i razem uczestniczy? i ich rado?ciach.  DZI?KUJEMY.

M. Jolanta Bizub

GALERIA