1 grudzie? 2013r

 Akcja charytatywna  "Szlachetna paczka"

W dniach 25-29 listopada br. zorganizowali?my zbiórk? pieni??n? dla jednej z rodzin, uczestnicz?cej w projekcie SZLACHETNA PACZKA. Zebrali?my 404,16 PLN. Pieni?dze zebrane na rzecz tej rodziny zosta?y przeznaczone na zakup podstawowych ?rodków czysto?ci, ?rodków higienicznych, ?ywno?? trwa?? oraz odzie? zimow?. Wi?cej informacji nt. tej akcji mo?na znale?? na stronie www.szlachetnapaczka.pl

Dzi?kujemy wszystkim darczy?com za udzia? w projekcie. 

M. Jolanta Bizub

GALERIA