10 grudzie? 2013r

Spotkanie z Miko?ajem

Dzi? odwiedzi? nas wspania?y go??. Z siostr? Ignacj? przyszed? do nas Miko?aj. Wygl?da? podobnie do innych Miko?ajów, a jednak….. Na g?owie zamiast czapki mia? mitr? z rzymskim krzy?em, ubrany by? w p?aszcz i alb? a w r?ku trzyma? pastora?. W ka?dej grupie weso?o bawi? si? z dzie?mi: w „starego nied?wiedzia”, „chusteczk? haftowan?” , „Ojca Wirgiliusza”. Przedszkolaki, którym akompaniowa?a na gitarze siostra Ignacja ch?tnie ?piewa?y piosenki dla Miko?aja i z zaciekawieniem spogl?da?y na Jego kolorowy worek z prezentami. Nie zawiod?y si?. Dla ka?dego dziecka nasz mi?y go?? znalaz? w swym worku upominek i s?odkie co nieco. Dzi?kujemy za odwiedziny i zapraszamy.

Co wiesz o prawdziwym ?w. Miko?aju?

?wi?ty Miko?aj kojarzy si? dzi? z postaci? starszego m??czyzny z brod? ubranego w czerwony strój, który wedle ró?nych legend i bajek w okresie ?wi?t Bo?ego Narodzenia rozwozi dzieciom prezenty saniami ci?gni?tymi przez zaprz?g reniferów. Wed?ug ró?nych wersji zamieszkuje wraz z grup? elfów Laponi? lub biegun pó?nocny. Dzi?ki sprawnej promocji praktycznie zast?pi? on w powszechnej ?wiadomo?ci tradycyjny wizerunek ?wi?tego Miko?aja biskupa z Miry.
 
Miko?aj z Miry, znany równie? jako Miko?aj z Bari lub ?wi?ty Miko?aj Cudotwórca urodzi? si? oko?o 270 roku w Patarze w Azji Mniejszej, zmar? oko?o 345 lub 352 roku. By? biskupem Miry w dzisiejszej Turcji. Jest ?wi?tym Ko?cio?a katolickiego i prawos?awnego, gdzie tytu?owany jest mianem ?w. Miko?aja Cudotwórcy. ?wi?ty Miko?aj ze wzgl?du na przypisywane mu legend? uczynki (m.in. ca?y maj?tek rozda? biednym), zosta? pierwowzorem postaci rozdaj?cej prezenty dzieciom. Przedstawiany jako starzec z okaza?? brod?, cz?sto w infule i pastora?em, z workiem prezentów i p?kiem rózg w r?ce. 6 grudnia (w rocznic? ?mierci ?wi?tego) grzecznym dzieciom przynosi prezenty (zwykle s?odycze), a niegrzecznym (na ostrze?enie) rózg?.

M. Jolanta Bizub

GALERIA