10 pa?dziernik 2013r

Przedstawienie teatralne pt. "Pinokio"

W tym dniu dzieci mia?y okazj? obejrze? bardzo pouczaj?ce przedstawienie pt. „ Pinokio”. Teatrzyk dostarczy? nie tylko  m?drych wskazówek do post?powania, ale równie? pokaza? jak nie nale?y post?powa?. Scenografia do przedstawienia by?a bardzo bogata  oraz bardzo  estetyczne stroje aktorów.  Bez wczesnego treningu wra?liwo?ci estetycznej w okresie dzieci?stwa, trudno jest pó?niej wykszta?ci? j? w okresie dojrza?ym. Pami?tajmy i? wczesne kontakty dziecka ze sztuk? pozwol? wyrobi? u niego nawyk odwiedzania o?rodków kultury jako miejsca atrakcyjnego sp?dzania wolnego czasu, zach?c? do rozwoju w?asnej twórczo?ci. 

D. Katarzyna Turemka

GALERIA