15 pa?dziernik 2013r

Uroczysto?? Pasowania na Przedszkolaka

Sta?o si? ju? tradycj?, ?e w pa?dzierniku w Publicznym Przedszkolu Nr1 „ Zielony Dinek” organizuje si?  powitanie wszystkich nowo przyby?ych dzieci do przedszkola. I tak 15 pa?dziernika odby?o si? jedno z najwa?niejszych ?wi?t dla maluszków- pasowanie na przedszkolaka oraz nadanie imienia grupie.  W?ród zaproszonych i by? Burmistrz Miasta Z?bek R. Perkowski ,  vice burmistrz  A. Murawski  oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Impreza rozpocz??a si?  powitaniem zaproszonych go?ci przez Pani? dyrektor  G. ?wie?ak oraz wspólnym za?piewaniem hymnu przedszkola pt. „ Zielony Dinek” .  Nast?pnie przedstawi?y swój program artystyczny wszystkie grupy wiekowe. Na ko?cu wyst?pi?y  równie? nasze maluszki. Zaprezentowa?y si? w pi?knych biedronkowych strojach inscenizuj?c wiersz J . Brzechwy pt „ ?uk i biedronka” . W tym roku nasze maluszki nazywaj? si? „ Biedroneczki”. Po programie artystycznym Pani Dyrektor podzi?kowa?a wszystkim dzieciom za pi?kne wyst?py a nast?pnie w towarzystwie pana Burmistrza wr?czy?a maluszkom dyplomy a „Zielony Dinek” dotykaj?c  ka?de dziecko „ zaczarowanym o?ówkiem” do ramienia mówi?: „Jeste? ju? przedszkolakiem”.

Nie zabrak?o te? piosenki dla wszystkich pa? z okazji Ich ?wi?ta. Nast?pnie zabra? g?os Pan Burmistrz sk?adaj?c ?yczenia naszym milusi?skim z okazji wst?pienia w szeregi prawdziwych przedszkolaków oraz wszystkim Paniom  z okazji  Dnia Nauczyciela. Punktem kulminacyjnym by?o wniesienie na sal? olbrzymiego tortu z wizerunkiem „ Zielonego Dinka”. Rozb?ys?y wtedy oczy wszystkich naszych przedszkolaków, zgromadzonych go?ci i oczywi?cie flesze aparatów fotograficznych. Pani Dyrektor zaprosi?a wszystkie dzieci na s?odki pocz?stunek do swoich sal.

D. Katarzyna Turemka

GALERIA