17-20 wrzesie? 2013r

Akcja charytatywna - zbiórka pieni?dzy dla dzieci z Syrii

W dniach 17-20 wrze?nia br. w naszym przedszkolu zosta?a przeprowadzona akcja pod has?em – „ Pomó?my dzieciom uwik?anym w konflikt wojenny w Syrii”. Wspólnie z Rad? Rodziców podj?li?my decyzj? o zbiórce pieni?dzy na rzecz poszkodowanych dzieci. Konflikt wojenny w Syrii trwa ju? ponad 2 lata, a sytuacja najm?odszych mieszka?ców tego kraju jest dramatyczna, Ponad milion syryjskich dzieci zmuszonych zosta?o do opuszczenia ojczyzny, a te które zosta?y w kraju codziennie nara?one s? na niebezpiecze?stwo i przemoc. Tysi?ce z nich gin? na ulicach syryjskich miast. Konflikt zbrojny w Syrii pozbawia ?ycia dzieci, a tak?e pozbawia ich ?rodków przetrwania. Miliony dzieci zagro?one s? powa?nym niedo?ywieniem. W najgorszym po?o?eniu znajduj? si? rodziny w miastach, w których tocz? si? intensywne walki. Chc?c pomóc poszkodowanym rodzice, dzieci i pracownicy przedszkola ch?tnie w??czyli si? do naszej wspólnej akcji, za co serdecznie wszystkim dzi?kujemy. Zebrane pieni?dze (450 PLN) zostan? przekazane na konto Polskiej Akcji Humanitarnej (www.pach.org.pl).

Gra?yna Wasilewska

GALERIA