17 grudzie? 2013r

Uroczysto?? choinkowa w "Zielonym Dinku"

Okres ?wi?t Bo?ego Narodzenia to szcz??liwy czas. Czas sk?adania ?ycze?, ?piewania kol?d, wr?czania prezentów bliskim. Dzieciom z naszego przedszkola kojarzy si? z choink?, Miko?ajem, prezentami, a tak?e op?atkiem, ma?ym Jezuskiem. Przedszkolaki przygotowania do ?wi?t rozpocz??y od udekorowania choinek w swoich salach, wykonaniem prac plastycznych i zaprezentowaniem ich na tablicach w szatni.  Poprzez realizacj? tematyki kompleksowej zwi?zanej ze ?wi?tami Bo?ego Narodzenia, dzieci pog??bia?y swoj? wiedz? na temat polskiej tradycji bo?onarodzeniowej. Uwie?czeniem owych przygotowa? by?y grupowe wyst?py przed Miko?ajem, innymi przedszkolakami, Rad? Rodziców i personelem przedszkola. Nasi milusi?scy, jak co roku pi?knie prezentowali  swoje umiej?tno?ci recytatorskie, aktorskie i taneczne na tle ?wi?tecznej dekoracji. Miko?ajowi i wszystkim zgromadzonym wyst?py bardzo si? podoba?y a mali wykonawcy nagrodzeni zostali wielkimi brawami. Na koniec ?wi?ty Miko?aj pow?drowa? do sal, by tam naszych wychowanków obdarzy? przyniesionymi prezentami. Na twarzach przedszkolaków pojawi? si? szczery u?miech.

W ka?dej grupie uda?o nam si? upami?tni? spotkanie z Miko?ajem na fotografii, aby rodzice mogli ogl?da? zdj?cia na stronie internetowej i wspólnie cieszy? si? z nami.

Mamy nadziej?, ?e Miko?aj nie zapomni o nas i za rok znów si? spotkamy.

M. Jolanta Bizub

GALERIA