2 grudzie? 2013r

Przedstawienie teatralne  "Pierwsza pomoc w Bajkolandii"

W dniu dzisiejszym nasze przedszkole go?ci?o Studio Artystyczne Premiera, które przedstawi?o spektakl pod tytu?em „Pierwsza Pomoc w Bajkolandii”. Tematyk? tego przedstawienia by?a nauka udzielania pierwszej pomocy poprzez zaznajomienie si? z numerami alarmowymi Pogotowia, Policji i Stra?y Po?arnej. Dzieci z zaciekawieniem obejrza?y histori? niesfornego ch?opca Antka, który za pomoc? czarodziejskiego notesu zmieni? histori? bajek. Dzi?ki temu, ?e przedszkolaki bra?y czynny udzia? w przedstawieniu, g?ówne przes?anie inscenizacji by?o dla nich bardziej czytelne i z ?atwo?ci? zapami?ta?y numery alarmowe.

Monika ?ochowska

GALERIA