24 wrzesie? 2013r

Wycieczka 6-latków do sadu i ogródków warzywno-kwiatowych

W pogodny wrze?niowy dzie? wybrali?my si? na wycieczk? do sadu i warzywnika czyli z?bkowskich ogródków dzia?kowych. W?druj?c alejkami podziwiali?my ró?ne gatunki drzew owocowych tj. jab?onie, grusze, ?liwy oraz warzywa sadzone w ogródkach. Rozmawiali?my o znaczeniu spo?ywania owoców i warzyw dla naszego organizmu, o tym, jakie prace wykonuj? dzia?kowicze w okresie jesiennym. Poznawali?my kwiaty i krzewy (winogrona, aroni?, maliny). Dzielili?my si? spostrze?eniami i zdobytymi wcze?niej wiadomo?ciami nt. co mo?na zrobi? z owoców, jak je przechowywa? w okresie zimy. Pozdrawiali?my spotykanych ludzi, pytali?my o ich uprawy i serdecznie dzi?kowali?my za otrzymane warzywa. Z ciekawo?ci? szukali?my nazw alejek, które ?ci?le zwi?zane s? z ro?linno?ci? lub nastrojem ludzi  (Ró?ana, Winogronowa, Weso?a, Pogodna itp.). Roze?miani z ooogromn? kalarep?, burakami i kwiatami wrócili?my do przedszkola.

M. Jolanta Bizub

GALERIA