28 listopad 2013r

Wycieczka do Stra?y Po?arnej

28 listopada br. w czwartek dzieci z grupy 5-latków „ Motylki” i z grupy 6-latków „ Pszczó?ki” wybra?y si? do Jednostki Ratowniczo-Ga?niczej nr 15 Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Warszawie przy ulicy M?odzie?czej 5/7. Przedszkolaki by?y bardzo ciekawe, co zobacz?, czego si? dowiedz? na tej wycieczce. Powitali nas stra?acy i oprowadzili po Jednostce Stra?y Po?arnej. Obejrzeli?my wyposa?enie stra?ackie potrzebne do akcji ga?niczej ( ubrania, buty, kaski), uzbrojenie osobiste. Stra?acy musz? by? gotowi na wszystko i by? pewnym, ?e mo?na ca?kowicie polega? na sprz?cie. Podziwiali?my nowoczesne wozy stra?ackie wyposa?one w sprz?t i narz?dzia ratownicze: drabiny, toporki, pi?y, armatury i w??e ga?nicze, osprz?t po?arniczy, motopompy i sprz?t o?wietleniowy. Po wyj?ciu z budynku mogli?my podziwia? sprawno?? psów ratowniczych rasy labrador. Psy ratownicze wykorzystywane s? w wielu sytuacjach: do poszukiwania osób zaginionych w terenie otwartym, ?ywych osób uwi?zionych w osuwiskach, pod gruzami zawalonych obiektów. Psy, które trafiaj? do stra?y po?arnej s? ?wietnie wyszkolone, nie boj? si? ognia, huku i wystrza?ów. Do przedszkola wracali?my pe?ni wra?e?, ka?dy ch?opiec wyrazi? ch?? zostania w przysz?o?ci stra?akiem.

Gra?yna Wasilewska

GALERIA