28 pa?dziernik 2013r

Wycieczka do kwiaciarni

Zbli?a si? ?wi?to Wszystkich ?wi?tych i z tej okazji najstarsze przedszkolaki wybra?y si? do pobliskiej e-kwiaciarni „Magnolia”. Pani w kwiaciarni pokaza?a dzieciom przygotowane wcze?niej wi?zanki. Starszaki mia?y okazj? zobaczy? jakich materia?ów u?ywa si? do wykonania i ozdobienia wi?zanki czy bukietu. Podziwia?y kwiat magnolii od którego pochodzi nazwa kwiaciarni. Dowiedzia?y si? równie? co to takiego e-kwiaciarnia. Podobnie jak list czy paczk?, mo?na wys?a? bukiet kwiatów komu?, kto w danej chwili jest daleko. Ró?norodno??  gatunków i moc kolorów kwiatów wprawi?y nas wszystkich w zachwyt. Zapami?tali?my ?e ikebana to japo?ska sztuka uk?adania kwiatów,  która d??y do stworzenia idealnej kompozycji pod wzgl?dem barw, kszta?tów czy nawet zapachów. Wszystkie elementy powinny wspó?gra? ze sob?. Do ca?okszta?tu zaliczane s?: kwiaty, naczynia (w których s? uk?adane kompozycje), ga??zie, li?cie, a tak?e ró?nego rodzaju owoce. Florystyka to sztuka uk?adania kwiatów. Ch?tnie wrócimy do tego miejsca przed ?wi?tami Bo?ego Narodzenia aby zobaczy? i porówna? zmiany w wystroju kwiaciarni.

M. Jolanta Bizub

GALERIA