29 listopad 2013r

Wycieczka do apteki

Jesienne miesi?ce to sezon gryp i przezi?bie?. Po wizycie u lekarza, dzieci cz?sto z rodzicami udaj? si? do apteki zrealizowa? recept?. Dlatego postanowili?my wybra? si? do apteki, aby lepiej pozna? prac? farmaceuty. Zostali?my bardzo serdecznie przyj?ci przez w?a?cicieli apteki „Nova” przy ul. Tetmajera w Z?bkach. W?a?ciciele oprowadzali nas po wszystkich pomieszczeniach z pasj? opowiadaj?c o pracy farmaceuty. Dzieci mia?y mo?liwo?? znale?? si? po drugiej stronie lady obserwuj?c realizacj? recept. Dowiedzieli?my si?, w jaki sposób (wg. jakiego klucza) uk?adane s? leki na pó?kach i w szufladach; w jaki sposób si? je przechowuje; jakie leki mo?na kupi? bez recepty; co nale?y zrobi? z lekami, które straci?y wa?no??. Wszystko by?o dla nich nowe, ciekawe, dlatego z zainteresowaniem obserwowa?y, s?ucha?y wzbogacaj?c wiedz?. Rozmawiali?my nt. przechowywania leków w domach, lecz przede wszystkim aptekarka przestrzega?a przed samodzielnym spo?ywaniem tabletek czy piciem syropów. Na zako?czenie wizyty w aptece "Pszczó?ki" otrzyma?y kolorowanki o tematyce ?wi?tecznej.

Serdecznie dzi?kujemy w?a?cicielom Apteki „Nova” za mi?e przyj?cie naszej gromadki, po?wi?cony czas i przekazanie ciekawych informacji o pracy farmaceuty.

M. Jolanta Bizub

GALERIA