30 wrzesie? 2013r

Spotkanie z autork? ksi??ek dla dzieci pani? Barbar? Ciemsk?

Dnia 30 wrze?nia go?cili?my w przedszkolu zaprzyja?nion? z Zielonym Dinkiem pisark? pani? Barbar? Ciemsk?. Dzieci bardzo polubi?y te spotkania i z wielkim zainteresowaniem oczekiwa?y na to wydarzenie.. Pani Barbara Ciemska go?ci?a we wszystkich grupach wiekowych w naszym przedszkolu. Dla ka?dej z grup przygotowa?a inn? propozycj? ksi??kow?, któr? przedstawia?a zapraszaj?c jednocze?nie do udzia?u przedszkolaki. Z wielkim zainteresowaniem dzieci ?ledzi?y losy bohaterów ksi??ek. Nawet nasze najm?odsze przedszkolaki polubi?y bohaterk? ksi??ki ma?? Misi?. Ka?da te? grupa pod okiem pisarki wykona?a pi?kn? prac? plastyczn? a na pami?tk? tego wydarzenia dzieci otrzyma?y ksi??eczki z autografem autorki.Wspania?e przedstawienie bohaterów ksi??eczek dla dzieci zach?caj? m?odych czytelników do si?gania po literatur? dzieci?c?, ucz? dobrych zachowa? a tak?e ukazuj? jedn? z mo?liwo?ci sp?dzania wolnego czasu.

Beata Wójcik

GALERIA