4 grudzie? 2013r

Konkurs

W tym roku szkolnym, ju? po raz drugi dzieci z gr. Motylki i Pszczó?ki wzi??y udzia? w Wielkim Konkursie Ekologicznym pt. „Drugie ?ycie ?mieci”. Przedszkolaki wykona?y prac? z opakowa? po ?ywno?ci ( pojemnik po sa?atce; s?omki od napojów; opakowanie po jajkach). Celem tej akcji by?o nadanie nowego oblicza rzeczom nieprzydatnym, ukazanie ?e nie s? to tylko odpady ( ?mieci) ale materia? do powtórnego wykorzystania.

Dzi?kujemy  Rodzicom za  g?osowanie na nasz? prac? pt. BUKIET KWIATÓW na stronie www.buliba.pl

M. Jolanta Bizub