4 listopad 2013r

Koncert muzyczny

W poniedzia?ek 4 listopada w naszym przedszkolu odby? si? koncert muzyczny pt „ Dotyk Afryki.” Prowadz?cym koncert by? afryka?ski muzyk pochodz?cy z Kongo- Ricky Lion. Podczas spotkania z dzie?mi zaprezentowa? wiele ciekawych, egzotycznych instrumentów. Najwi?ksz? grup? stanowi?y b?bny o takich nazwach, jak np: djembe, balafone, konga, darabuka pochodz?ce z ró?nych krajów (Kongo, Angola, Kuba, Ghana czy Egipt) oraz z ró?nych regionów ( pustynia, d?ungla). Ka?dy z instrumentów mia? inny kszta?t, wielko??, inne brzmienie. Ciekawe brzmienie mia? kij deszczowy zrobiony z kaktusa pochodz?cy z pustyni. Podczas koncertu przedszkolaki same mog?y zagra? na b?bnach razem z muzykiem wystukuj?c afryka?skie rytmy.

Gra?yna Wasilewska

GALERIA