4 pa?dziernik 2013r

Wycieczka 6-latków do Miejskiej Biblioteki w Z?bkach

 4 pa?dziernika 2013 roku wybrali?my si? na wycieczk? do Miejskiej Biblioteki w Z?bkach. Powitali nas pracownicy i zaprosili do ogl?dania ksi?gozbiorów biblioteki. Dzieci dowiedzia?y si? czym jest biblioteka, co si? w niej znajduje, czym ró?ni si? biblioteka od ksi?garni, kto mo?e wypo?ycza? ksi??ki i w jaki sposób nale?y si? z nimi obchodzi?. Przedszkolaki mog?y ogl?da? wybrane przez siebie pozycje ksi??kowe, próbowa? rozpoznawa? tytu?y bajek po ilustracjach. W bibliotece panie pokaza?y dzieciom wiele zniszczonych pozycji ( pogryzione przez psa, zalane herbat?, z t?ustymi plamami), aby uczuli? je na konieczno?? szanowania ksi??ek. Dzi?ki tej wycieczce nasze przedszkolaki wiedz?, jak zachowa? si? w bibliotece; pozna?y prac? bibliotekarza; znaj? procedur? wypo?yczania ksi??ek; wiedz?, ?e nie nale?y ich niszczy?.

M. Jolanta Bizub

GALERIA