7 listopad 2013r

Spotkanie z pisark?

Dzisiaj odwiedzi?a nas p. Bogus?awa Hodyl, pisarka i autorka ksi??ek dla dzieci. Pisarka opowiedzia?a dzieciom o swojej twórczo?ci, przeczyta?a pe?ne humoru bajeczki ze swoich ksi??ek. S?uchali?my: bajki o cyferkach pt. „Która wa?niejsza” – ze zbiorku Krowa w centrum Krakowa, bajki o jesieni z ksi??eczki pt. „O czterech porach roku”. Pozycje te zosta?y przekazane dla przedszkolaków. Pó?niej odby?o si? przedstawienie pt. „Strach na wróble”, w którym wróbelek próbowa? przechytrzy?  stracha na wróble, by zdoby? pyszne czere?nie. Podczas przedstawienia dzieci liczy?y i dowiedzia?y si?, do czego s?u?y zegar oraz kalendarz. Przedstawienie podoba?o si? bardzo i zosta?o nagrodzone gromkimi brawami a p. Bogus?awa zach?ca?a dzieci do czytania Jej ksi??ek.

Hanna Pióro      

GALERIA