8 listopad 2013r

Uroczyste obchody ?wi?ta Niepodleg?o?ci

Dnia 8 listopada br. dzieci z przedszkola zaprosi?y swoich rodziców, rodze?stwo, babcie i dziadków na uroczysty koncert z okazji obchodów ?wi?ta Niepodleg?o?ci. 11 Listopada 1918 roku by? szcz??liwym dniem dla wszystkich Polaków. W?a?nie wtedy, po 123 latach niewoli, Polska odzyska?a niepodleg?o??. Dlatego ten dzie? obchodzimy jako nasze ?wi?to Narodowe. W tym roku obchodzimy 95 rocznic? odzyskania niepodleg?o?ci. Jest to wa?na data dla nas Polaków. Przedszkolaki chc?c uczci? i zapami?ta? tak wa?n? rocznic? przygotowa?y program artystyczny o charakterze patriotycznym. O godzinie 15.30 z chor?giewkami bia?o-czerwonymi w d?oniach oraz z u?miechem na twarzy dzieci i zaproszeni go?cie zgromadzili si? w Dolnym Ko?ciele Parafii Mi?osierdzia Bo?ego przy ulicy 11-listopada w Z?bkach. Program artystyczny przygotowa?y przedszkolaki ze starszych grup. Dzieci recytowa?y wiersze o Ojczy?nie, ?piewa?y Pie?ni Patriotyczne. Na zako?czenie wszyscy od?piewali Hymn Narodowy. Po wyst?pie przedszkolaków odby? si? koncert patriotyczny pod tytu?em ” Polska ojczyzna nasza” w wykonaniu zaproszonych artystów. Za?piewali wspólnie z zaproszonymi go??mi Pie?ni Narodowe i przekazali wszystkim ciekawostki dotycz?ce symbolicznej i upami?tniaj?cej wa?ne wydarzenia dacie 11-Listopada. Dzieci dowiedzia?y si?, ?e tego dnia podpisano porozumienie o zawieszeniu broni. Sko?czy?a si? niewola. Pozna?y sylwetk? Józefa Pi?sudskiego, który dowodzi? si?ami zbrojnymi w tamtym okresie. Na zako?czenie uroczystego koncertu Pani dyrektor Gra?yna ?wie?ak podzi?kowa?a dzieciom za wyst?p, zebranym go?ciom za przybycie. Obchodz?c rocznic? 11-Listopada nawet najm?odsze pokolenie Polaków wie, ?e jest to ?wi?to Odzyskania Niepodleg?o?ci, bardzo wa?na data dla nas wszystkich.

Gra?yna Wasilewska

GALERIA