9 pa?dziernik 2013r

 Wycieczka 5 i 6-latkówdo Parku Miejskiego w Z?bkach

Motylki wspólnie z Pszczó?kami wybra?y si? na jesienny spacer do parku. Ogl?dali?my drzewa rosn?ce w parku przybrane w ró?no- kolorowe li?cie. Robili?my z tych li?ci pi?kne bukiety, które przynie?li?my do przedszkola i udekorowali?my nimi nasze k?ciki przyrody. Zebrali?my te? kasztany, ?o??dzie i korale jarz?biny z których powsta?y ludziki, koniki i inne ozdoby.  Podziwiali?my pi?kno jesiennego krajobrazu i dary, które przygotowa?a dla nas jesie?. Wiemy, ?e nale?y chroni? przyrod? i  dba? o ni?, by móc podziwia? j? i odpoczywa? b?d? bawi? si? w?ród niej. A nasz spacer zako?czyli?my wspania?? zabaw? na placu „Nivea”.

Barbara Kurek

GALERIA