18 wrzesie? 2013r

"Szukamy skarbów jesieni" - wycieczka 6-latków do lasu

18 wrze?nia 2013 roku Starszaki wybra?y si? na wycieczk? do lasu. G?ównym celem naszej wyprawy by?o kszta?towanie nawyku poszanowania przyrody, rozpoznawanie i nazywanie drzew ( ich owoców; cz??ci drzewa);  utrwalenie wiadomo?ci na temat Praw Lasu i czego w lesie robi? nie wolno. Podziwiali?my pi?kno otaczaj?cej nas przyrody, zbierali?my ?o??dzie i „rajskie jab?uszka”, mieli?my te? czas na swobodn? zabaw?. Wrócimy tu jeszcze nie jeden raz, by zobaczy? to pi?kne miejsce, w innej – zimowej szacie.

M. Jolanta Bizub