16.12.2014

UROCZYSTO?? CHOINKOWA W PRZEDSZKOLU

17 grudnia 2014 roku w naszym przedszkolu odby?a si? uroczysto?? choinkowa.  Tego dnia, ju? od samego rana wyczu? mo?na by?o lekkie podekscytowanie oraz przej?cie – zarówno w?ród dzieci, pa?, jak i rodziców. Wszyscy z niecierpliwo?ci? czekali?my na moment, kiedy w ko?cu wybije godz. 9.30 i rozpocznie si? nasza uroczysto?? z udzia?em zaproszonych go?ci z Rady Rodziców oraz oczywi?cie ?w. Miko?ajem ?
Ka?da z grup przygotowa?a swój program artystyczny dla Miko?aja. Dzieci ?piewa?y, ta?czy?y oraz zaprezentowa?y przygotowan? inscenizacj?, wprowadzaj?c niezwyk?y nastrój zbli?aj?cych si? ?wi?t  Bo?ego Narodzenia. W tym wyj?tkowym dniu nikt nie kry? przej?cia i wzruszenia.Po zako?czeniu ka?dego z wyst?pów dzieci mog?y porozmawia? z Miko?ajem, zrobi? z nim pami?tkowe zdj?cie a przede wszystkim podzi?kowa? za wspania?e podarowane prezenty...To by? naprawd? wyj?tkowy dzie?…
 
Katarzyna Turemka

GALERIA 3-L

GALERIA 4-L

GALERIA 5-L

GALERIA 6-L