20.11.2014

?WI?TUJEMY OGÓLNOPOLSKI DZIE? PRAW DZIECKA

20 listopada po raz pierwszy w Polsce obchodzony jest Ogólnopolski Dzie? Praw Dziecka. Uchwa?? w tej sprawie  - na wniosek Rzecznika Praw Dziecka – podj?? 7 listopada Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

20 listopada ?wi?tujemy te? 25 rocznic? uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych najwa?niejszego dokumentu okre?laj?cego prawa dziecka – Konwencji o Prawach Dziecka. Polska by?a inicjatorem i wspó?twórc? Konwencji, która dzisiaj jest nazywana ?wiatow? Konstytucj? Praw Dziecka.

W naszym przedszkolu odby?y si? ciekawe rozmowy o prawach dziecka i jego potrzebach, nie tylko edukacyjnych. Mamy nadziej?, ?e ustanowienie takiego dnia, u?wiadomi dzieciom, i? maj? swoje prawa i powinny wiedzie?, jak z nich korzysta?, a doros?ym przypomni, ?e maj? tych praw zawsze przestrzega?.

„ O prawach dziecka”  - Marcin Brykczy?ski

Niech si? wreszcie ka?dy dowie

I rozpowie w ?wiecie ca?ym,
?e dziecko to tak?e cz?owiek,
Tyle, ?e jeszcze ma?y.
Dlatego ludzie uczeni,
Którym za to nale?? si? brawa,
Chc?c wielu dzieci los odmieni?,
Stworzyli dla Was m?dre prawa.
Wi?c je na co dzie? i od ?wi?ta
Spróbujcie dobrze zapami?ta?:

Nikt mnie si?? nie ma prawa zmusza? do niczego,
A szczególnie do zrobienia czego? niedobrego.

Mog? uczy? si? wszystkiego, co mnie zaciekawi
I mam prawo sam wybiera?, z kim si? b?d? bawi?.

Nikt nie mo?e mnie poni?a?, krzywdzi?, bi?, wyzywa?,
I ka?dego mog? zawsze na ratunek wzywa?.

Je?li mama albo tata ju? nie mieszka z nami,
Nikt nie mo?e mi zabroni? spotka? ich czasami.

Nikt nie mo?e moich listów czyta? bez pytania,
Mam te? prawo do tajemnic i w?asnego zdania.

Mog? ??da?, ?eby ka?dy uzna? moje prawa,
A gdy ró?ni? si? od innych, to jest moja sprawa.

Tak si? tu w wiersze pouk?ada?y
Prawa dla dzieci na ca?ym ?wiecie,
By?cie w potrzebie z nich korzysta?y
Najlepiej, jak umiecie.

Maria Jolanta Bizub

GALERIA