25.11.2014

OBCHODY ?WIATOWEGO DNIA PLUSZOWEGO MISIA

„Czy to jutro, czy to dzi?, wszystkim jest potrzebny mi?” H. Bechlerowa

 25 listopada swoje ?wi?to obchodzi najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezast?piona przytulanka przy zasypianiu – Pluszowy Mi?. Mimo coraz nowocze?niejszych i coraz bardziej atrakcyjnych zabawek, moda na misie nie przemija.

?wiatowy Dzie? Pluszowego Misia ustanowiono dok?adnie w setn? rocznic? powstania maskotki – w 2002 roku. Chyba nie ma domu, w którym na pó?ce, ?ó?ku lub fotelu nie siedzi mi?. Na pewno ka?dy z Was, ma swojego ulubionego Pluszowego Misia. Mo?e to by? zupe?nie ma?y bury Mi?, odrobin? zapomniany, mieszkaj?cy w pudle na strychu, albo pi?kny i kolorowy zamieszkuj?cy dziecinne ?ó?eczko. Mo?e to by? zupe?nie malutki Misio, którego nosimy „na szcz??cie” przy kluczach lub w portfelu.
Mi? Pluszowy, a szczególnie ten nasz, wyj?tkowy i ukochany, nie jest zwyk??, pluszow? zabawk?. Trudno sobie wyobrazi? dzisiejszy ?wiat bez Pluszowego Misia. Jest towarzyszem dzieci i doros?ych  w ?wiecie beztroskiej zabawy oraz przyjacielem-powiernikiem najwi?kszych sekretów i tajemnic. 

A oto jak misiowo min?? nam dzie? w Przedszkolu Zielony Dinek. Dzieci w tym dniu przynios?y swoich pluszowych przyjació? do przedszkola. Razem z misiami uczestniczy?y w misiowych zaj?ciach umuzykalniaj?cych, ruchowych, sprawno?ciowych oraz j?zyku angielskim. Odgadywa?y zagadki obrazkowe, opisywa?y swojego ukochanego misia.  S?ucha?y misiowych bajek i wierszyków, tworzy?y portrety swoich ulubie?ców i tuli?y misie do snu w najm?odszej grupie. Nie oby?o si? równie? bez s?odkiego pocz?stunku ?elowymi mi?kami. By? to dzie? pe?en zabaw, u?miechów i pozytywnej energii. Na zako?czenie wszyscy od?piewali?my „Sto lat” wszystkim misiom na ca?ym ?wiecie.
Do zobaczenia…… za rok.

Katarzyna Turemka

GALERIA