22.04.2015

MI?DZYNARODOWY DZIE? ZIEMI

Wiemy ju? wiele o Kosmosie i planetach, ale najwi?cej o Ziemi- planecie, na której ?yjemy. Wiemy, ?e jest okr?g?a i kr?ci si? wokó? S?o?ca, ?e trzeba j? chroni? i o ni? dba?. Nasz kawa?ek ziemi, to miasto, w którym mieszkamy i ma?y jej skrawek –nasz przedszkolny ogród.  Tu przez ca?y rok mo?emy bawi? si? i obserwowa?, jak wraz z por? roku wszystko si? zmienia, ro?nie, dojrzewa.  Pos?ucha? ?piewu ptaków, krakania wrony podziwia? gniazdo sroki, a nawet obserwowa? skacz?c? z drzewa na drzewo wiewiórk?. W tym roku w naszym ogrodzie przedszkolnym ?wi?towali?my Dzie? Ziemi.  Postanowili?my ?wi?towa? pracuj?c nad tym, aby nasza Ziemia by?a jeszcze bardziej zielona. Najstarsze przedszkolaki wraz z paniami z ochot? zabra?y si? do sadzenia krzewów tui. Przed nami by?o du?o pracy. Pod fachowym okiem Pana Marka, naszego pracownika, po wyznaczeniu i przygotowaniu miejsca do sadzenia. Przedszkolaki wk?ada?y sadzonki do wykopanych do?ków i zasypywa?y je ziemi?. Potem trzeba by?o ?adnie i równo wszystko pograbi? i jeszcze posypa? sosnow? kor?. Du?o by?o pracy i rado?ci. Dzieci mog?y nauczy? si? pos?ugiwa? narz?dziami ogrodowymi, wspó?dzia?a?, dostrzega? efekty swojej pracy. Ka?dy zapami?ta? gdzie ro?nie jego krzaczek, by nast?pnego dnia zaznaczy? go otrzymanym znaczkiem M?odego Ekologa i pokaza? rodzicom. Podczas sadzenia mieli?my okazj? spotka? ciekawych mieszka?ców naszego ogrodu. Obserwowali?my d?d?ownic?, która skrywa?a si? w ziemi, du?ego czarnego ?uka, ?limaka i ma?? czerwon? biedronk? siedz?c? na krzaczku. Przygrzewa?o wiosenne s?o?ce i z nami cieszy?o si?, ?e nasza ziemia jest jeszcze pi?kniejsza.  Posadzone krzewy „utworzy?y” szpaler przy ogrodzeniu widoczny ju? z daleka i codziennie mo?emy obserwowa? jak rosn?.

Gra?yna ?wie?ak

GALERIA cz.1

GALERIA cz.2

Wiosennie w "Zielonym Dinku"