24.11.2015

?WIATOWY DZIE? PLUSZOWEGO MISIA

W dniu 24.11.2012r. nasze przedszkolaki uczestniczy?y w obchodach ?wiatowego Dnia Pluszowego Misia. Tego dnia ka?de dziecko przysz?o do przedszkola ze swoim  przyjacielem Misiem. By?y misie ma?e i ?rednie a tak?e du?e, ró?owe, niebieskie, br?zowe i kilkukolorowe, w ubrankach, z kokardami i w kapelusikach. By? mi? duuu?o wi?kszy od swojego w?a?ciciela. Mi? jest bardzo wa?ny dla ka?dego dziecka. Mi? ukoi ból po rozstaniu z mam? czy tat?, mi? uko?ysze do snu, doda otuchy. Mo?na go przytuli?, zwierzy? mu si? z sekretów. Po prostu niezast?piony przyjaciel. Nie by?o dwóch jednakowych a ka?dy by? pi?kny i wyj?tkowy. Podczas ca?ego dnia dzieciom towarzyszy?y ich ulubione pluszaki. W ka?dej grupie dzieci ta?czy?y z misiami, bawi?y si? przy piosenkach: „Dwa malutkie misie”, „Jad?, jad? misie”, „Mi? ró?owy, mi? pluszowy…”, s?ucha?y wierszy i opowiada? o misiach. Wszyscy doskonale si?  bawili w towarzystwie swoich pluszowych  przyjació?. Ten dzie? w przedszkolu pe?en by? u?miechu oraz wspólnej zabawy, jednak najwi?cej rado?ci sprawi? dzieciom sam fakt zaprezentowania swojego misia kolegom i mo?liwo?? zabawy z pluszakiem.

Maria Jolanta Bizub

GALERIA