15.05.2015

DZIE? NIEZAPOMINAJKI

Inicjatorem ?wi?ta jest pan Andrzej Zalewski, który w Programie I Polskiego Radia prowadzi? audycj? „Ekoradio”. Kwiatki  urzek?y go tak bardzo, ?e postanowi? zorganizowa? Dzie? Polskiej Niezapominajki – odpowiednik Walentynek. Na ?wi?to niezapominajki wybrano 15 maja. W sekretnym j?zyku kwiatów niebieski kolor zarezerwowany jest dla wznios?ych uczu?. W ten sposób te niepozorne, ale pi?kne kwiatki sta?y si? symbolem mi?o?ci do cz?owieka, mi?o?ci do Ziemi.

Wiele krajów Europy ma swoje dni tulipanów, hiacyntów, narcyzy. W ró?nych krajach ró?ne s? preferencje. Anglicy maj? swoje ulubione hiacynty, Francuzi – konwalie, Holendrzy – tulipany. U nas mamy Dzie? Polskiej Niezapominajki.

Ziemia to nasz planeta, ?yj? na niej ludzie ro?liny i zwierz?ta. Ludzie jednak stworzyli zagro?enie dla ca?ej przyrody. Cz?sto niszcz? ?rodowisko, w którym ?yj?. ?cieki z zak?adów przemys?owych i gospodarstw domowych zatruwaj? wod? w rzekach i jeziorach. Dym z kominów zanieczyszcza powietrze. Wysypisko ?mieci powoduje zagro?enie dla gleby. A my oddychamy zatrutym powietrzem, pijemy zanieczyszczon? wod?, jemy ?ywno??, która nam szkodzi, toniemy w ?mieciach. W zatrutym ?rodowisku choruj? ludzie, gin? ro?liny i zwierz?ta. Na szcz??cie ludzie zrozumieli, ?e niszcz?c ziemi? niszcz? siebie. Niech niezapominajka przypomina wszystkim o tym, ?eby?my dbali o przyrod?, o nasz wspólny dom.

Chc?c wzmocni? nasze oddzia?ywania wychowawcze, postanowi?y?my w przedszkolu uroczy?cie obchodzi? „?wi?to Niezapominajki”. W tym dniu, dzieci nie tylko wspaniale si? bawi?y, mia?y równie? mo?liwo?? rozwijania swojej wra?liwo?ci estetycznej, muzycznej i plastycznej, a przede wszystkim kszta?towa?y w sobie postawy proekologiczne. Na zako?czenie dnia, najstarsze przedszkolaki sadzi?y w ogrodzie, na rabacie – niezapominajki.

Maria Jolanta Bizub

GALERIA 1

GALERIA 2