21.11.2016

MI?DZYNARODOWY DZIE? PRAW DZIECKA

W dniu dzisiejszym ju? po raz trzeci, w naszym przedszkolu obchodzili?my  Ogólnopolski Dzie? Praw Dziecka. Uchwa?? w tej sprawie - na wniosek Rzecznika Praw Dziecka - podj?? Sejm 7 listopada 2014 roku. Pomys?odawcy kierowali si? przede wszystkich potrzeb? u?wiadomienia dzieci, ?e one te? maj? swoje prawa, jak mog? z nich korzysta?, a doros?ym przypomni, aby je bezwzgl?dnie przestrzega?.

Z tej w?a?nie okazji w poszczególnych grupach odby?y si? pogadanki na temat praw dziecka, o ich potrzebach oraz o roli rodziców i opiekunów. W grupie Pszczó?ek dzieci dzieli?y si? swoimi w?asnymi spostrze?eniami na temat powodów do rado?ci i u?miechu w?ród dzieci oraz o tym co mo?e powodowa?, ?e ma?y cz?owiek jest smutny i co mu sprawia przykro??. Przedszkolaki wiedz?, ?e maj? prawo do rado?ci, u?miechu, zabawy, spokojnej nauki i ciekawego poznawania otaczaj?cego nas ?wiata. Taki dzie? jest tak?e okazj? do tego, aby?my my doro?li nigdy o tym nie zapominali. Wierzymy, ?e dobrze ugruntowana wiedza dziecka, poczucie jego w?asnej warto?ci oraz ?wiadomo?? swoich praw da dzieciom dobre podstawy do bycia w przysz?o?ci wspania?ym cz?owiekiem, rodzicem i obywatelem.

Maria Jolanta Bizub

GALERIA

GALERIA

GALERIA