30.11.2016

?WIATOWY DZIE? PLUSZOWEGO MISIA 

W dniu 30 listopada wszystkie dzieci z naszego przedszkola uroczy?cie obchodzi?y ?wiatowy Dzie? Pluszowego Misia. W naszym przedszkolu obchodzenie tego ?wi?ta to ju? tradycja. Du?e, ma?e, kolorowe, puchate i mi?ciutkie. Pluszowe misie opanowa?y przedszkole, przyby?y ze swoimi ma?ymi w?a?cicielami, aby bawi? si?, ?wi?towa? i uczy?.. Mimo coraz nowocze?niejszych i coraz atrakcyjniejszych zabawek, moda na misie nie przemija. Tego dnia ka?de dziecko przysz?o do przedszkola ze swoim ma?ym lub du?ym przyjacielem –  Misiem. Przyby?y misie ma?e, ?rednie i bardzo du?e, bia?e br?zowe, zielone itd. A ka?dy by? pi?kny i wyj?tkowy.

Przedszkolaki zosta?y zaproszone do wspólnej zabawy w misiowej krainie. Pozna?y histori? ?wi?ta, wspólnie recytowa?y wiersze o misiach, bawi?y si? przy piosenkach: „Dwa malutkie misie”, ‘Jad?, jad? misie”. Ten dzie? w przedszkolu pe?en by? u?miechu oraz wspólnej zabawy, jednak najwi?cej rado?ci sprawi? dzieciom sam fakt zaprezentowania swojego misia kolegom i mo?liwo?? zabawy z pluszakiem.

Gra?yna Wasilewska

GALERIA