14.10.2016

UROCZYSTE OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

14 pa?dziernika to szczególny dzie? dla wszystkich w naszym przedszkolu. Od rana czu? by?o atmosfer? wielkiego ?wi?ta. Dzieci ubrane inaczej ni? w czasie zwyk?ych dni czeka?y na uroczysto??, która odby?a si? w najwi?kszej sali przedszkola. Powita?a nas pani Dyrektor i zaprosi?a na wspania?y program artystyczny w wykonaniu Biedroneczek i ?abek. Odby?o si? równie? pasowanie na przedszkolaka dzieci, które do??czy?y do naszej gromadki w tym roku szkolnym. Nast?pnie pani Dyrektor, nasz ukochany DNEK i przedstawicielka Rady Rodziców p. Dorota wr?czy?a wszystkim dyplomy – podzi?kowanie za dotychczasowy wk?ad pracy z ?yczeniami dalszych sukcesów. Bo w przedszkolu 14 pa?dziernik to nie tylko potocznie nazywany Dzie? Nauczyciela, to ?wi?to wszystkich tych, którzy oddaj? ca?e swoje serce, aby dzieciom w przedszkolu by?o naprawd? dobrze. Na zako?czenie by? s?odki pocz?stunek w postaci tortu, oczywi?cie w kszta?cie Zielonego Dinka.

Maria Jolanta Bizub

GALERIA