25.10.2016

DZIE? KUNDELKA

Ma?y, du?y, czarny czy br?zowy, z d?ug? lub z krótk? sier?ci? - niewa?ne. Ka?dy z nich obchodzi 25 pa?dziernika swoje ?wi?to - Dzie? Kundelka. Ten niepozorny piesek jest wyj?tkowy i jedyny w swoim rodzaju. Z okazji obchodów Dnia Kundelka nasze przedszkolaki przynios?y swoich pluszowych przyjació?  i ksi??ki o pieskach.. Psy-pluszaki pos?u?y?y do zorganizowanych zabaw tematycznych i dowolnych dzieci. ?ywy pies to przecie? nie zabawka! Nie mo?na si? nim pobawi? i odstawi? na pó?k?, gdy si? znudzi, a tym bardziej wyrzuci? za drzwi. Pies to ?ywa istota, która ma uczucia. Pies to obowi?zek, gdy? ma on swoje potrzeby, którym trzeba sprosta?. Przedszkolaki wiedz?, ?e ka?dy pies - kundelek czy rasowiec - zas?uguje na uwag? i mi?o??! Dzieci mia?y okazj? zdoby? wiadomo?ci dotycz?ce humanitarnego podej?cia do zwierz?t, a tak?e pozna? obowi?zki spoczywaj?ce na w?a?cicielu psa.

Gra?yna Wasilewska

GALERIA