20.09.2016

DZIE? PRZEDSZKOLAKA - WSPÓLNA ZABAWA W OGRODZIE

We wtorek 20 wrze?nia br. obchodzili?my w przedszkolu V Ogólnopolski Dzie? Przedszkolaka. Tego dnia wspólnie z naszymi rodzicami bawili?my si? w ogrodzie przedszkolnym. Od godziny 15 czeka?o na nas wszystkich du?o atrakcji i niespodzianek. Przylecia?y do nas du?e pszczó?ki, które zaprasza?y nas do wspólnej zabawy, organizowa?y nam ró?norodne konkursy, wspólnie z nami pszczó?ki bawi?y si? przy muzyce. Te pszczó?ki by?y bardzo weso?e i ?artobliwe. Zaprasza?y do zabawy równie? naszych rodziców. ?mieszn? konkurencj? by?o przeci?ganie liny pomi?dzy naszymi rodzicami. Na odwa?nych czeka?a przeja?d?ka na kucyku a w wolnych chwilach dzieci mog?y skosztowa? popcorn i wat? cukrow?. Du?o rado?ci i u?miechu przynios?y nam zdj?cia, jakie mogli?my wykona? sobie w weso?ej budce, zmieniaj?c co chwil? swoje przebranie. Rado?? nasza tego dnia  by?a ogromna. tym bardziej, ?e dopisa?a nam pogoda.

Gra?yna Wasilewska

GALERIA