02.10.2017

JESIENNY PIKNIK W OGRODZIE Z OKAZJI DNIA PRZEDSZKOLAKA

W poniedzia?ek 2 pa?dziernika bawili?my si? w ogrodzie na pikniku z okazji minionego Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka, który ustanowiono 20 wrze?nia dniem wszystkich przedszkolaków. Od rana w tym dniu czeka?a na nas s?oneczna pogoda. Do wspólnej zabawy zaprosili?my rodziców, rodze?stwo, babcie i dziadków. Po podwieczorku czeka?o na nas wiele atrakcji w ogrodzie. Na pocz?tek obejrzeli?my spektakl kukie?kowy o drewnianym pajacyku „ Pinokio”. Jest to znana historia niezwyk?ego pajacyka, który potrafi mówi?, porusza? si? i my?le?. Wyrze?biony z drewna przez dobrego D?eppetto, przysparza? mu niema?o k?opotów i przykro?ci a? w ko?cu opu?ci? go i poszed? w ?wiat. Spotka?o go tam mnóstwo nie zawsze mi?ych przygód, które jednak wiele go nauczy?y i które z pewno?ci? równie? dzieciom da?y du?o do my?lenia... Po obejrzeniu spektaklu ruszyli?my do wspólnej zabawy z chust? animacyjn?, puszczali?my mega ba?ki mydlane oraz brali?my udzia? w konkursach i grach zespo?owych, otrzymuj?c drobne nagrody za udzia?. Bawili?my si? weso?o przy muzyce razem z chodz?c? maskotk? Tygryska, który odwiedzi? nasze przedszkole. Nie zabrak?o równie? pami?tkowego zdj?cia z Tygryskiem. Dla ch?tnych na ich bu?kach pojawi?y si? namalowane wzory zwierz?tek, serduszek, s?oneczka. Nie przegapili?my przeja?d?ki na kucyku Karusiu, którego ju? dobrze znamy. Nie zabrak?o nam u?miechu i rado?ci. Ka?dy z nas móg? spróbowa? s?odkiej waty i popcornu. Przyjemnie ten dzie? nam up?yn??, zostanie w naszej pami?ci, by?o to Nasze ?wi?to !

Gra?yna Wasilewska

https://zielonydinek.zabki.pl/galeria/imprezy/jesienny-piknik-2017