13.10.2017

UROCZYSTO?? PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA

W dniu 13.10. 20017 roku w naszym przedszkolu odby?o si? uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka. Do tak wa?nej uroczysto?ci maluszki przygotowywa?y si? ju? od d?u?szego czasu. W uroczysto?ci wzi??a udzia? Pani dyrektor, wszystkie dzieci z naszego przedszkola i ca?y personel. By?a to uroczysto?? po??czona z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Dzieci ze starszych grup wiekowych wykona?y krótki program artystyczny upami?tniaj?cy w?a?nie to ?wi?to. Kiedy przysz?a kolej na wyst?py maluszków w sali zapanowa?a cisza i mi?a, rodzinna atmosfera, która na pewno na d?ugo pozostanie w pami?ci naszych najm?odszych przedszkolaków. Na scen? wesz?y pewnym krokiem i z u?miechem na twarzy. Maluszki ubrane w stroje biedronek pewnie recytowa?y, ?piewa?y i ta?czy?y zmieniaj?c si? w prawdziwych artystów. Po wyst?pie naszych milusi?skich Pani dyrektor rozpocz??a ceremoni? pasowania na przedszkolaka. W obecno?ci wszystkich zaproszonych go?ci, maluszki g?o?no powtarza?y za Zielonym Dinkiem i Pani? dyrektor s?owa przysi?gi. Nast?pnie pani dyrektor k?ad?a na ramieniu ka?dego nowego przedszkolaka wielki o?ówek i nadawa?a mu miano prawdziwego przedszkolaka. Po pasowaniu ka?de dziecko otrzyma?o pami?tkowy dyplom. Na zako?czenie uroczysto?ci dzieci dosta?y te? olbrzymi tort w kszta?cie Zielonego Dinka z p?on?cymi racami. Naszym przedszkolakom rozb?ys?y oczy z zachwytu. Tort by? przepyszny i smakowa? wszystkim dzieciom. Nast?pna taka uroczysto?? ju? za rok.

Dorota Katarzyna Turemka

https://zielonydinek.zabki.pl/galeria/nasze-uroczystosci/uroczystosc-pas...