19.10.2017

SPOTKANIE Z POLICJANTK?

19 pa?dziernika, w pi?kne czwartkowe przedpo?udnie nasze przedszkole odwiedzi? wa?ny go??. By?a to Pani Policjantka- mama jednego z naszych przedszkolaków.
Wszystkie grupy dzieci zebra?y si? na podwórku i s?ucha?y wa?nych informacji.
Przedszkolaki dowiedzia?y si? mi?dzy innymi o zasadach bezpiecznego poruszania si? po drodze, zarówno jako pasa?erowie pojazdów (grzeczne siedzenie w foteliku, zapi?cie si? pasami, nie przeszkadzanie kierowcy), rowerzy?ci (jazda ?cie?k? rowerow?, zej?cie z roweru, aby przej?? na drug? stron? jezdni), jak i piesi (poruszanie si? lew? stron? jezdni, przechodzenie po pasach, na zielonym ?wietle). Wszystkie przedszkolaki, które mia?y elementy odblaskowe dzielnie zaprezentowa?y si? kolegom i kole?ankom. Dzieci dowiedzia?y si? równie?, jak reagowa? w niebezpiecznych dla nich sytuacjach, na przyk?ad w razie zgubienie rodziców, podczas spotkania z nieznajomym, czy tez ataku gro?nego psa. Przypomnia?y te? sobie wa?ne numery alarmowe: 997, 998, 999 oraz 112. Mog?y te? zapozna? si? z Misiem policjantem, który pomaga? Pani Policjantce przekaza? dzieciom wiedz?, oraz potrzyma? prawdziwy policyjny lizak do zatrzymywania kierowców. W nagrod? za pi?kn ? prac? i odpowiedzi dzieci dosta?y po s?odkiej niespodziance. Serdecznie dzi?kujemy za pouczaj?ce spotkanie.

Katarzyna Komorek