18.05.2018

UROCZYSTE OBCHODY JUBILEUSZU 50-LECIA PRZEDSZKOLA

NASZE PRZEDSZKOLE MA 50 LAT...

Dzieą 18 maja 2018 roku to dla Publicznego Przedszkola nr 1 w Ząbkach "Zielony Dinek" bardzo ważna data. W tym właśnie dniu miał miejsce "Złoty Jubileusz", uroczystość wielka, dostojna, przepełniona ogromną zadumą i wspomnieniami. Trudne zadanie, wiele myśli kłębiło się w głowach. Jak uczcić tak wielką rocznicę?

Przygotowania do jubileuszu zaczynali?my od wspomnie?. Starsi sta?em pracownicy tworzyli list? go?ci. W?ród zaproszonych nie mogło zabraknąć naszych pracowników sprzed lat, w?adz naszego miasta Z?bki,  osób duchownych, pracowników o?wiaty, szkó?, przedszkoli, ?wietlic ?rodowiskowych, instytucji działających w mieście, absolwentów i przyjació? naszego przedszkola. Go?ci nazbiera?o si? co niemiara wi?c postanowili?my uroczysto?? przenie?? do naszego pi?knego ogrodu przedszkolnego. Z obaw? oczekiwali?my tego dnia licz?c na  pi?kn? pogod?. Przygotowania jak przysta?o na tak dostojny jubileusz zaj??y nam sporo czasu, wszyscy: dzieci, personel i rodzice z wielkim zaanga?owaniem podejmowali  ró?ne dzia?ania aby uroczysto?? by?a godna jubileuszu.

Tego dnia Pani dyrektor Grażyna Świeżak powitała licznie zgromadzonych gości bardzo serdecznie i zaprosiła do obejrzenia przygotowanego programu artystycznego. Motywem przewodnim by? bohater Programu Antynikotynowego, a jednocze?nie patron naszego przedszkola ZIELONY DINEK.

Pod każdż z liter kryły się hasła, które przy?wiecaj? naszym codziennym dzia?aniom . By?o wi?c: Z - jak zabawa, I - jak informacje o naszej historii, E - jak edukacja, L - jak losy absolwentów, O - jak otoczenie, N- nasze inicjatywy, Y-yes, yes, yes- uczymy si? j?zyka angielski, D - jak Dary Froebla, I - jak interesuj?ce zaj?cia, N - jak nowe trendy w edukacji jak, E - jak emocje , K - jak kontynuacja.

Dzieci z wielkim przej?ciem wyst?powa?y na scenie. Go?cie obdarowywali nas gromkimi brawami i radosnymi u?miechami. Na r?ce pani dyrektor sp?yn??o moc u?cisków, mi?ych s?ów i gratulacji od osób, które zaszczyci?y nas swoj? obecno?ci?. Odczytano te? listy gratulacyjne przes?ane od  Mazowieckiego Kuratora O?wiaty- pani Aurelii Michalak oraz od nieobecnego prof. dr. hab.n.m. Janusza  Szymborskiego- twórcy i propagatora znanego w Polsce Programu Antynikotynowego, "Czyste powietrze wokó? nas", a tak?e od pani Anny Godlewskiej dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Wo?ominie.

W?ród zaproszonych go?cili?my liczn? grup? naszych absolwentów, którzy z sentymentem odwiedzaj? nasze przedszkole, powierzaj?c  nam pod opiek? swoje dzieci.

Ch?tni absolwenci u?wietnili nasz? uroczysto?? swoimi wspania?ymi wyst?pami. Karina za?piewa?a piosenk? z akompaniamentem gitarowym, Wiktoria wykona?a utwór ze znanego przez dzieci filmu "Pocahontas", pan Grzegorz za?piewa? swoj? ulubion? piosenk? przedszkoln? "Kundel Bury", a pani Justyna wyrecytowa?a wiersz w?asnego autorstwa "Omlet" i  podarowa?a przedszkolakom tekst niepublikowanego dotychczas wiersza "Kozio?ek Mato?ek w Z?bkach", który zainscenizowany  przez grup? starszaków u?wietni? nasz? uroczysto??.

Na uroczysto?ci nie zabrak?o te? przedstawicieli, a jednocze?nie twórców Programu "Dar Zabawy" Fryderyka Froebla, który wdra?a?y?my jako innowacj? pedagogiczn?, wprowadzaj?c nowe metody pracy i wzbogacaj?c o nowe atrakcyjne pomoce Dary- Freblowskie klocki. Podczas tej uroczysto?ci nast?pi?o uwie?czenie naszej wieloletniej wspó?pracy: konferencji, szkole?, zaj?? otwartych i publikacji scenariuszy.  Nasze przedszkole otrzyma?o Certyfikat Przedszkola Froeblowskiego, co oznacza, ?e pracujemy w oparciu o Pedagogik?  Fryderyka Froebla- Dar Zabawy.

W dalszej cz??ci uroczysto?ci pani dyrektor obdarowa?a znamienitych go?ci i  zas?u?onych pracowników przedszkola pami?tkowymi  grawerami,  a na zako?czenie tej cz??ci uroczysto?ci przedszkolaki, personel i absolwenci przedszkola od?piewali wspólnie specjalnie na jubileusz napisan? piosenk? "Nasze przedszkole ma 50 lat". Ogromna rado?? i wzruszenie ogarn??o nas wszystkich uczestników tej wspania?ej uroczysto?ci- Jubileuszu 50 lecia  Zielonego Dinka. Tak jak brzmi? s?owa naszego przedszkolnego hymnu  "Numer 1 dla nas b?dzie, numer 1 zawsze wsz?dzie, numer 1 czy ju? znasz, To przedszkole Dinek nasz".

T? pierwsz? cz??? uroczysto?ci zako?czyli?my pysznym tortem, tradycyjnym Dinkowym, a jednocze?nie rozpocz?li?my dla wszystkich przedszkolaków wielki piknik w naszym ogrodzie przedszkolnym. Tu te? atrakcji nie brakowa?o. By?y dmuchane zamki, popcorn i s?odka wata cukrowa. By? nasz ulubieniec- konik Karu?, który niestrudzenie wozi? przedszkolaki po ogrodzie. Radosne nastroje ka?dy z uczestników zapisywa? w kadrach foto-budki. By?y te? kolorowe balony i wiele, wiele innych atrakcji, których opisa? trudno. Musz? jeszcze nadmieni?, ?e podczas przygotowa? tej wspania?ej uroczysto?ci na stronie internetowej przedszkola og?osili?my konkurs plastyczny "Cztery pory roku w naszym ogrodzie przedszkolnym". Konkurs skierowany by? do dzieci, rodziców, absolwentów i przyjació? naszego przedszkola. Ku naszej wielkiej rado?ci otrzymali?my wiele pi?knych prac, wykonanych ró?nymi technikami plastycznymi i w ró?nym formacie. Z otrzymanych prac stworzyli?my wystaw?, któr? uczestnicy uroczysto?ci mogli ogl?da? i podziwia?. Rozstrzygni?cie konkursu i rozdanie nagród odby?o si? na pikniku. Wszyscy wykonawcy prac zostali nagrodzeni. Musz? tu wspomnie?, ?e w?ród wystawionych prac mogli?my obejrze? prace naszych absolwentów: pani Martyny Paw?owskiej, pana Grzegorza Siwka i pana Paw?a Tomczaka, a tak?e podziwia? pastele specjalnie na konkurs wykonane,mamy naszej absolwentki Anny Siekierko.

Weso?a muzyka, konkursy i ta?ce w ogrodzie powoli cich?y, Karu? uda? si? na spoczynek, zesz?o powietrze z dmuchanego zamku. Kolejna uroczysto?? przesz?a do historii, a my mo?emy jeszcze raz za?piewa? "nasze przedszkole ma 50 lat"...

Beata Wójcik