22.05.2018

TEATRZYK

Po raz kolejny do naszego  przedszkola zawita? teatr Nerwal z Bia?egostoku, z przedstawieniem  pt. „ Siedmiomilowe buty”. Spektakl by? zainspirowany wierszem Jana Brzechwy. W czasie przedstawienia dzieci pozna?y g?ównego bohatera Micha?a i jego niezwyk?e, czarodziejskie buty, dzi?ki którym razem mogli?my wybra? si? w podró? po nieznanych nam dot?d krajach i kulturach. Dzieci ch?tnie bra?y udzia? w dialogach oraz ?ywo reagowa?y na przygody g?ównych bohaterów. Przedstawienie przebiega?o w niesamowitej scenerii. Wspaniale odegrane role sprawi?y, ?e dzieci ani na moment nie traci?y zainteresowania. Na koniec nagrodzi?y aktorów gromkimi brawami. Ten dzie? dostarczy? wielu niezapomnianych wra?e? oraz na pewno pozostanie na d?ugo w pami?ci wszystkich dzieci.

Dorota Turemka

https://zielonydinek.zabki.pl/galeria/teatrzyki-cz-2-koncerty-wystepy/te...