Apel Twojego Dziecka

Pos?uchaj, o co prosi Ci? Twoje Dziecko         

NIE psuj mnie. Dobrze wiem, ?e nie powinienem mie? tego wszystkiego, czego si? domagam. To tylko próba si? z mojej strony.

NIE bój si? stanowczo?ci. W?a?nie tego potrzebuje - poczucia bezpiecze?stwa.

NIE bagatelizuj moich z?ych nawyków. Tylko ty mo?esz pomóc mi zwalczy? z?o, póki jest to jeszcze w ogóle mo?liwe.

NIE rób ze mnie wi?kszego dziecka ni? jestem. To sprawia, ?e przyjmuj? postaw? g?upio doros??.

NIE zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, je?li nie jest to absolutnie konieczne. O wiele bardziej przejmuj? si? tym, co mówisz, je?li rozmawiamy w cztery oczy.

NIE chro? mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest nauczy? si? rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych.

NIE wmawiaj mi, ?e b??dy, które pope?niam, s? grzechem. To zagra?a mojemu poczuciu warto?ci.

NIE przejmuj si? bardzo, kiedy mówi?, ?e ci? nienawidz?. To nie ty jeste? moim wrogiem, lecz twoja mia?d??ca nade mn? przewaga.

NIE zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwo?ci. Czasami wykorzystuje je, by przyci?gn?? twoj? uwag?.

NIE zrz?d?. W przeciwnym razie musz? si? przed tob? broni? i w ogóle przestaje s?ysze? co do mnie mówisz

NIE dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuj? si? przera?liwie st?amszony, kiedy nic z nich nie wynika.

NIE zapominaj, ?e jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazi? my?li. To dlatego nie zawsze si? rozumiemy.

NIE sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwo?ci. Zbyt ?atwo pojawiaj?cy si? u mnie z ró?nych powodów strach zmusza mnie do k?amstwa.

NIE b?d? niekonsekwentny. To mnie og?upia i wtedy trac? ca?? moj? wiar? w ciebie.

NIE odtr?caj mnie, gdy zadr?czam ci? pytaniami, bo wtedy mo?e si? okaza?,?e zamiast prosi? ci? o wyja?nienia poszukam ich gdzie indziej.

NIE wmawiaj mi, ?e moje l?ki s? g?upie. One po prostu s?.

NIE rób z siebie nieskazitelnego idea?u, bo nim nie jeste?. Prawda na twój temat by?aby dla mnie w przysz?o?ci nie do zniesienia, gdyby wszystko wysz?o na jaw.

NIE wyobra?aj sobie,?e przepraszaj?c mnie, stracisz autorytet. Za uczciw? gr? umiem podzi?kowa? dobroci? i mi?o?ci?, o jakiej nawet ci si? nie ?ni?o.

NIE zapominaj,?e uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty. Nie kar? mnie za nie! To po prostu mój sposób na ?ycie, wi?c przymknij na to oko. Pozwól mi gromadzi? w?asne do?wiadczenia i by? z siebie zadowolonym.

NIE b?d? ?lepy i przyznaj, ?e ja tez rosn?. Wiem, jak trudno dotrzyma? mi kroku w tym galopie, ale zrób, co mo?esz, ?eby nam si? uda?o.

                                      NIE bój si? mi?o?ci. Nigdy!!

opracowa?a M.J.Bizub