Czym skorupka za m?odu...?

 Dzieci ucz? si? tego, czego do?wiadczaj?

Dziecko krytykowane- uczy si? pot?pia?.

Dziecko otoczone wrogo?ci?- uczy si? agresji.

Dziecko ?yj?ce w strachu- uczy si? l?kliwo?ci.

Dziecko do?wiadczaj?ce lito?ci- uczy si? rozczula? nad sob?.

Dziecko wy?miewane- uczy si? nie?mia?o?ci.

Dziecko otoczone zazdro?ci?- uczy si? zawi?ci.

Dziecko zawstydzane- uczy si? poczucia winy.

Dziecko zach?cane- uczy si? wiary w siebie.

Dziecko otoczone wyrozumia?o?ci?- uczy si? cierpliwo?ci.

Dziecko chwalone- uczy si? wdzi?czno?ci.

Dziecko akceptowane- uczy si? kocha?.

Dziecko otoczone aprobat?- uczy si? lubi? siebie.

Dziecko darzone uznaniem- uczy si?, ?e dobrze mie? cel.

Dziecko ?yj?ce w otoczeniu, które potrafi si? dzieli?- uczy si? hojno?ci.

Dziecko traktowane uczciwie- uczy si? prawdy i sprawiedliwo?ci.

Dziecko ?yj?ce w poczuciu bezpiecze?stwa- uczy si? ufno?ci.

Dziecko otoczone przyja?ni?- uczy si? rado?ci ?ycia.

Je?eli ?yjesz w spokoju, Twoje dziecko b?dzie ?y?o w spokoju ducha.

 

W jakim otoczeniu ?yje Twoje dziecko?

opracowa?a M.J.Bizub