Pedagogiczny alfabet

Akceptuj swoje dziecko!
B?d? dla niego oparciem!
Chwal je za ka?dy wysi?ek!
Daj mu poczucie mi?o?ci i bezpiecze?stwa!
Eliminuj powoli i rozs?dnie jego niepo??dane zachowania!
Formu?uj  precyzyjnie stawiane mu wymagania!
Gospodaruj efektownie jego czasem!
Hamuj jego agresje poprzez roz?adowanie niekorzystnych emocji!
Interesuj go sob?!
Jeste? jego przewodnikiem po ?wiecie chaosu! Pami?taj o tym!
Kieruj wszechstronnie jego rozwojem!
Licz si? z jego odmiennym zdaniem!
?agod? pojawiaj?ce si? stresy i cierpienie!
Miej dla niego cierpliwo??!
Nie pozwól sobie na zw?tpienie!
Okazuj mu zaufanie!
Poka?, ?e jeste? jego przyjacielem!
Rozwijaj w nim wszelkie zdolno?ci i umiej?tno?ci!
S?uchaj uwa?nie "bicia" jego serca!
Troszcz si? o nie, jak tylko potrafisz!
Ukazuj mu jego miejsce w nieznanym jeszcze ?wiecie!
Wierz w efekt pracy z dzieckiem!
Yyy.. to tylko niewiadoma, która te? mo?e si? zdarzy?! Bo.. czy? nie?
Zach?caj je mimo wszystko do dalszej pracy nad sob?!

opracowa?a M.J. Bizub