Rozpocz?cia nauki przedszkolnej

Pój?cie do przedszkola to nowe doznania i do?wiadczenia. Rado?ci ale i problemy.

Dla dziecka wszystko jest nowe i, niestety, z jego punktu widzenia, nie zawsze przyjemne. Przedszkolna sala to nie tylko mi?e miejsce, to tak?e instytucja, w której dziecko musi sprosta? nowym wyzwaniom i podporz?dkowa? si? obowi?zuj?cym regu?om. Tu trzeba radzi? sobie bez mamy i taty, czy te? ukochanej babci i dziadka.. Trzeba bawi? si? z dzie?mi, które widzi si? pierwszy raz w ?yciu. Trzeba w miar? mo?liwo?ci samodzielnie je?? czy ubiera? si?. Dziecko staje si? jednym dzieckiem z wielu. Musi si? dzieli?, wspó?pracowa? z innymi, a nie zawsze mu si? to podoba. To jak dziecko zniesie pierwsze dni w przedszkolu, zale?y od wielu czynników.

Czasem w efekcie nagromadzenia stresu i obaw pojawia si? l?k. Najsilniej prze?ywaj? go dzieci. Jedn? z metod profilaktycznych jest wcze?niejsze, stopniowe przyzwyczajanie i oswajanie dziecka z nowymi osobami, miejscami czy sytuacjami – tak? metod? jest równie? tydzie? adaptacyjny podczas którego dzieci przychodz? do przedszkola wraz z rodzicami i wspólnie z nowymi dzie?mi i Paniami bawi? si? i wdra?aj? w system pracy w przedszkolu.

Pój?cie do przedszkola mo?e wywo?a? tzw. l?k separacyjny, spowodowany obaw? przed roz??k? z najbli?szymi – szczególnie z mam?. Ten rodzaj l?ku mo?e by? wzmocniony przez zbyt wczesne pos?anie dziecka do przedszkola. Nawet niektóre czterolatki nie s? jeszcze gotowe – dojrza?e do zaakceptowania znoszenia d?u?szej nieobecno?ci mamy. Mo?na oczywi?cie ?wiczy? z dzieckiem pozostawanie bez rodzica np. u babci czy cioci… W du?ych centrach handlowych s? k?ciki zabaw dla dzieci. Warto zabra? ma?? pociech? cho?by na kilka chwil i pozostawi? pod fachow? opiek?.

Dziecko w przedszkolu mo?e si? równie? ba?, ?e rodzice zapomn? o nim i nie odbior? na czas. Jest to tak zwany l?k przed porzuceniem. Towarzyszy temu niepokój i przekonanie o tym, ?e zostanie tam na zawsze. Poniewa? dziecko nie ma poczucia czasu – jutro myli mu si? z wczoraj, a godzina trwa w niesko?czono?? – trzeba tak si? z dzieckiem umawia? na odebranie  z przedszkola, by mie? pewno??, ?e dziecko i rodzice maj? to samo na my?li. Zaraz po podwieczorku to znaczy bezpo?rednio po zjedzeniu posi?ku – podwieczorku. Wa?ne jest, ?eby dotrzymywa? s?owa.

L?ki, ich brak lub nasilenie, w g?ównej mierze zale?? od post?powania rodziców. Nie sugerujmy dziecku, ?e w przedszkolu mo?e mu si? nie podoba?. Nie mo?na straszy? dziecka, ?e b?dzie musia?o sobie samo radzi?. Trzeba stara? si? ukoi? i zrozumie? jego obawy.

Rozstanie nie jest ?atwe dla obu stron. Nie wolno nam jednak roztkliwia? si? wspólnie z dzieckiem. Dziecko nie mo?e widzie?, ?e to ci??kie prze?ycie nie tylko dla niego. Wa?ne jest, aby u?wiadomi? malcowi atrakcyjno?? zabaw z innymi dzie?mi.

Dobrze, gdy damy dziecku co najmniej miesi?c na przyzwyczajenie si?, zanim zdecydujemy si? na rezygnacj? z przedszkola. Dobrze jest porozmawia? z wychowawc? i opowiedzie? nieco na temat dziecka. Podpowiedzie?, co je uspokaja i jakie stosuje si? metody w domu. Uzyskaniu w?a?nie takich informacji s?u?y zazwyczaj ankieta przeprowadzana na pocz?tku roku przedszkolnego. By? mo?e te rady b?d? pomocne.

Przedszkole da si? lubi?.

 

Opracowa?a: Beata Kurda

Na podstawie artyku?u Doroty Zawadzkiej