" Savoir vivre w zdrowym stylu ?ycia"

 Okres przedszkolny sprzyja kszta?towaniu nawyków higienicznych i kulturalnych, które s? niezb?dne do rozwijania samodzielno?ci, zami?owania do czysto?ci, dbania o estetyczny wygl?d i porz?dek oraz ogóln? kultur? zachowania si?. W placówce przedszkolnej dzieci zdobywaj? umiej?tno?ci pos?ugiwania si? przyrz?dami higienicznymi, przyborami toaletowymi s?u??cymi do utrzymywania czysto?ci osobistej i otoczenia. Przyzwyczajaj? si? do prowadzenia higienicznego trybu ?ycia, z  którym wi??e si? wyrobiony odruch systematycznego mycia r?k po skorzystaniu z toalety i przej?cia do umywalni, przy zasiadaniu do sto?u przyzwyczajaj? si? do zjadania okre?lonych pokarmów, a tak?e dbania o swoje zdrowie i  odczuwaj? konieczno??  przebywania na ?wie?ym powietrzu. 

O zdrowiu dziecka i prawid?owym jego rozwoju decyduje wiele czynników m. in. prawid?owe od?ywianie, z którym wi??e si? z wdra?anie dzieci do kulturalnego spo?ywania posi?ków, opanowanie techniki jedzenia,  przezwyci??anie uprzedze? do niektórych potraw oraz higiena spo?ywania posi?ków.

Dziecko, które otrzymuje odpowiednie sk?adniki od?ywcze w codziennej racji pokarmowej jest zdrowe i otrzymuje dobre wska?niki rozwojowe. Natomiast nieprawid?owe ?ywienie mo?e spowodowa? niedostateczny rozwój i wzrost organizmu, który równie? mo?e by? przyczyn? mniejszej sprawno?ci fizycznej , powstawania niektórych chorób lub zaburze? ustroju.  Po?ywienie jest niezb?dne do regulowania wa?nych procesów ?yciowych, które zachodz? w organizmie. Racjonalne o?ywianie wywiera wp?yw na aktywno?? psychiczn?, samopoczucie, na stosunek do zabawy , nauki i otaczaj?cego ?wiata zewn?trznego. Dlatego tak bardzo wa?ne jest d??enie do przezwyci??ania u dzieci  uprzedze? do potraw.  Nale?y dzieciom dostarczy? wiedzy o spo?ywanych pokarmach i ich znaczeniu dla rozwoju organizmu. Nie prawid?owe od?ywianie dzieci przez  nadmiar spo?ywanych s?odyczy i kalorycznych potraw powoduj? , ?e organizm szybko przerabia je w tkank? t?uszczow?.

W zakresie od?ywiania istotnym elementem jest wyrabianie u dzieci przestrzegania obyczajów przy stole. Bardzo wa?nym zadaniem jest nauczanie ?adnego siedzenia przy  estetycznym wygl?dzie sto?u i naczyniami z ozdobami, które interesuj? dzieci i zach?caj? do jedzenia. Dzieciom nale?y wpaja?, ?e brzydki i odpychaj?cy widok niekorzystnie wp?ywa na podstawowe zmys?y ka?dego cz?owieka -  wzrok i s?uch. Na przyk?ad mlaskanie, cmokanie, nak?adanie zbyt du?ych porcji na talerz, nabieranie sporych k?sów na widelec, nie b?d? przyjemnie oddzia?ywa? na zmys?y s?uchu i wzroku osób siedz?cych przy stole. Spo?ywanie wielkich k?sów,  prowadzenie rozmowy z pe?nymi ustami,  g?o?ny ?miech dra?ni? zmys? s?uchu.  Nieapetyczny, niechlujny sposób jedzenia budzi odraz? i powoduje z?e samopoczucie pozosta?ych wspó?uczestników. Wa?ne jest, aby dzieci pami?ta?y o korzystaniu z serwetek i pozostawieniu  estetycznego sto?u po zako?czonym posi?ku.  Systematyczne dzia?ania ze strony nauczycieli przedszkola i rodziców przyczyniaj? si? do kszta?towania po??danych postaw zwi?zanych  z kultur? i higien? prawid?owego  od?ywiania. 

                                                                                              opracowa?a : M. Jolanta  Bizub      

 Na podstawie:                               

Dudzi?ska I.: „Wychowanie i nauczanie w przedszkolu”