Aktywno?? dzieci przedszkolnych

 W wieku przedszkolnym, jak i we wcze?niejszych fazach rozwoju, najwa?niejsz? form? aktywno?ci jest zabawa. Z czasem jednak przekszta?ca si? ona w prac? . Praca jest tutaj rozumiana jako zaprogramowane przez wychowawc? dzia?anie, któremu dziecko si? poddaje. Wiedza o ?wiecie jest zdobywana równie? poprzez zorganizowan? form? czasu, jak? jest czytanie lub pisanie. U dziecka pojawia si? gotowo?? do podejmowania dzia?a? nastawionych na osi?gni?cie celu, umiej?tno?? organizowania sobie warunków dzia?ania. Dominacja jednej tylko formy aktywno?ci nie prowadzi do rozwoju. Gdy nauczyciel mówi dok?adnie, co dziecko ma zrobi? i w jaki sposób, motywacja wewn?trzna dziecka i zainteresowanie przedmiotem spada. Gdy nauczyciel okre?la granice i sposób dzia?ania, uniemo?liwia rozwój twórczej aktywno?ci dziecka. Jednocze?nie spontaniczne dzia?anie dziecka samo w sobie równie? nie jest rozwijaj?ce, gdy? nikt nie stawia przed nim wymaga?, które mog?oby spe?ni?. Mo?e powtarza? wyuczone schematy, w konsekwencji nie odkrywaj?c niczego nowego. Najbardziej korzystnym rozwi?zaniem jest po??czenie wymaga? wychowawcy z akceptacj? i wsparciem indywidualnych dzia?a? dziecka.

Z prac? i nauk? jest bezpo?rednio zwi?zana aktywno?? j?zykowa. Dzieci w tym wieku opanowa?y ju? podstawy gramatyki oraz wymowy j?zyka. Rozumienie s?ów, zwi?zane z ich ci?g?ym przyswajaniem, jest niezb?dne do prawid?owego wykonywania polece? nauczyciela. Coraz trudniejsze zadania i wymagania, które stawia on przedszkolakom, wi??? si? niekiedy z d?ugimi obja?nieniami i wskazówkami. J?zyk jest równie? niezb?dny do tworzenia fikcyjnej rzeczywisto?ci podczas zabawy. Przede wszystkim jednak j?zyk pozostaje podstawowym instrumentem porozumiewania si? i komunikowania swoich potrzeb. G?o?ne czytanie dziecku pozwala mu najszybciej przyswoi? i opanowa? t? trudn? umiej?tno??.

     W pó?nym wieku przedszkolnym wa?na jest równie? aktywno?? plastyczna. Dzieci nie tylko mog? w ten sposób wyra?a? swoje ukryte uczucia, ale równie? rozwijaj? swoje umiej?tno?ci graficzne. Pewno?? kreski i wy?wiczenie ruchu r?ki s? wa?ne ze wzgl?du na nauk? pisania, która sprawia wiele trudno?ci z powodu wymaganej precyzji i koordynacji ruchów. Aktywno?? plastyczna rozwija równie? poczucie estetyki, zw?aszcza wtedy gdy twórczy nauczyciele pozwalaj? korzysta? dzieciom z ró?norodnych materia?ów, tworzyw, ?rodków wyrazu: wycinanek, plasteliny, gliny, farb, kredek, flamastrów, kartonów, resztek tkanin itd. W ten sposób rozwijaj? one swoj? wyobra?ni? twórcz?, ale równie? odtwórcz?, je?eli ich zadaniem jest przerysowanie jakiego? przedmiotu czy postaci. Rozwijaj? si? tak?e takie funkcje poznawcze, jak uwaga, pami?? i my?lenie konkretno-obrazowe.

                                             

        opracowa?a : M. Jolanta  Bizub

Na podstawie:

Dudzi?ska I.: Wychowanie i nauczanie w przedszkolu WSiP 1983