DRODZY RODZICE!

DRODZY RODZICE!

Otrzymali?cie w?a?nie wielki dar od losu – w?asne dziecko. I macie niezwyk?? szans?, by wychowa? je na m?drego i szcz??liwego cz?owieka. Przepis na to jest nadzwyczaj prosty: od urodzenia czytajcie dziecku

20 minut dziennie. Codziennie!

Tak, by pokocha?o czytanie!

Badania potwierdzaj?, ?e g?o?ne czytanie dziecku:

1.      Zaspokaja jego potrzeby emocjonalne: mi?o?ci, uwagi, stymulacji,

2.      Buduje mocn? wi?? pomi?dzy rodzicem i dzieckiem,

3.      Wspiera rozwój psychiczny dziecka,

4.      Wzmacnia poczucie w?asnej warto?ci,

5.      Uczy poprawnego j?zyka, rozwija zasób s?ów, daje swobod? w mówieniu,

6.      ?wiczy pami??,

7.      Uczy samodzielnego my?lenia: logicznego, przyczynowo-skutkowego, krytycznego,

8.      Rozwija wyobra?ni?,

9.      Poprawia koncentracj?,

10.   Przygotowuje do samodzielnego czytania i pisania,

11.   Przynosi ogromn? wiedz? ogóln?, daje dost?p do informacji na ka?dy temat,

12.   U?atwia nauk? i pomaga odnie?? sukces w szkole,

13.   Uczy odró?niania dobra od z?a, rozwija wra?liwo?? moraln?,

14.   Jest znakomit? rozrywk?; rozwija poczucie humoru,

15.   Zapobiega uzale?nieniu od telewizji, komputera i gad?etów elektronicznych,

16.   Chroni dziecko przed zagro?eniami ze strony kultury masowej,

17.   Jest zdrow? ucieczk? od nudy i niepowodze?,

18.   Przeciwdzia?a demoralizacji i przemocy,

19.   Daje dost?p do ?ycia, my?li i dzie? najwi?kszych ludzi ró?nych epok,

20.   Kszta?tuje na ca?e ?ycie nawyk czytania i poszerzania wiedzy.

Drodzy Rodzice!

J?zyk jest podstawowym narz?dziem my?lenia, komunikacji z lud?mi, zdobywania wiedzy i udzia?u w kulturze, zatem sprawno?? j?zykowa b?dzie mie? ogromny wp?yw na sukces szkolny i ?yciowy Waszego dziecka.

Zanim zacznie ono mówi?, musi si? dobrze os?ucha? z poprawnym j?zykiem

– mówionym i pisanym.

Pierwszy okres ?ycia to najwa?niejszy czas na nauk? mowy. Specjali?ci twierdz?, ?e dla osi?gni?cia w czym? bieg?o?ci potrzeby 10 tysi?cy godzin praktyki. Dajcie swemu dziecku szans? praktykowania mowy, codziennie czytaj?c mu i rozmawiaj?c z nim w taki sposób, by widzia?o Wasz? twarz, wyra?nie s?ysza?o s?owa, dostrzega?o Wasz? mimik? i gesty.

Nauka j?zyka wymaga zaanga?owania emocjonalnego i bezpo?redniej interakcji z ?yw? osob?, dlatego nie mo?na go przyswoi? z telewizji, komputera czy z p?yty.

Wielokrotnie czytajcie dziecku wierszyki – rym i rytm to ?wietny budulec pami?ci. Gdy dziecko zaciekawi? ilustracje, obja?niajcie mu je i zach?cajcie do mówienia. Niech pokazuje i nazywa przedmioty na obrazkach. Rozmawiajcie du?o z dzieckiem, opisujcie mu ka?d? sw? czynno??, na przyk?ad gotowanie. ?piewajcie dziecku piosenki. Bawcie si? z nim, przytulajcie je, róbcie mu palcami „masa?yki” na ciele – wszystko to znakomicie wp?ywa na jego rozwój.

Drodzy Rodzice! Je?li chcecie wychowa? zdrowe emocjonalnie i radosne dziecko, zaspokajajcie jego wa?ne potrzeby: naturalnego karmienia, fizycznej blisko?ci z najbli?szymi, potrzeb? ruchu, odkry? i w?asnych do?wiadcze?, naturalnej stymulacji zmys?ów poprzez swobodn? zabaw?. Pami?tajcie jednak, ?e nadmiar bod?ców wywo?uje stres, a stres blokuje rozwój, utrudnia nauk?, obni?a odporno??. Z tego powodu warto oszcz?dzi? ma?ym dzieciom stresów, zw?aszcza zwi?zanych ze sztucznym przyspieszaniem ich rozwoju, zbyt du?ymi oczekiwaniami i zbyt wczesn? roz??k? z matk?.

Codzienne czytanie dziecku sprzyja budowie mocnej wi?zi mi?dzy Wami, a jest ona najwa?niejszym czynnikiem chroni?cym i wspieraj?cym wszechstronny rozwój dziecka.

Codzienne czytanie dziecku dla przyjemno?ci i radykalne ograniczenie mediów wizualnych to najlepsza inwestycja w jego przysz?o??!

Jim Trelease

  Poni?sze historie pokazuj?, ?e czytanie pomaga te? pokona? lub z?agodzi? wiele problemów ?rodowiskowych i zdrowotnych. Warto si? podzieli? t? wiedz? z innymi rodzicami, nauczycielami i lekarzami.

JENNIFER THOMAS urodzi?a si? z zespo?em Downa. Rodzice od pierwszego dnia ?ycia dziewczynki czytali jej po kilka ksi??eczek dziennie. W wieku pi?ciu lat sama ju? potrafi?a czyta?, ale rodzice kontynuowali g?o?ne czytanie.  W szkole mia?a tak bogaty zasób s?ów, ?e cz?sto, jako jedyne dziecko w klasie rozumia?a trudniejsze teksty. Jennifer uko?czy?a studia.

ZUZIA Z TORUNIA urodzi?a si? niewidoma, z powa?n? wad? genetyczn?. Specjali?ci orzekli, ?e nie b?dzie si? rozwija?. Gdy mia?a trzy miesi?ce, rodzice zacz?li jej codziennie czyta?, nie zaniedbuj?c leczenia i rehabilitacji. Dzi? Zuzia, cho? nie widzi, jest upo?ledzona umys?owo i cierpi na pora?enie mózgowe, chodzi do szko?y, znakomicie mówi, czyta brajlem, ma rozwini?t? pami?? i wyobra?ni?. Pi?knie ?piewa, recytuje i rze?bi. Jest radosna, towarzyska i empatyczna.

BEN CARSON dorasta? w slumsach Detroit. On i jego brat byli s?abymi uczniami. Ich samotna, niepi?mienna matka wpad?a na genialnie prosty pomys?: „Ch?opcy – oznajmi?a – nie chc?, aby?cie ogl?dali tyle telewizji. Mo?ecie obejrze? trzy programy w tygodniu i macie przeczyta? dwie ksi??ki”. Obaj kochali i szanowali mam?, wi?c podporz?dkowali si? jej woli. Codziennie chodzili do biblioteki. Wkrótce, gdy nauczyciel pokaza? w klasie wulkaniczn? ska??, tylko Ben wiedzia?, ?e to obsydian, o którym przeczyta? w ksi??kach przyrodniczych. To by? prze?om. Rado?? z wiedzy, uznanie i autorytet, jakie zacz?? zdobywa?, jeszcze bardziej motywowa?y go do czytania i nauki. „Mo?esz si? dowiedzie? wszystkiego, je?li b?dziesz czyta?” – powtarza?a matka. Ben uko?czy? szko?y, jako prymus. Po studiach medycznych podj?? prac? w renomowanym Szpitalu Johns Hopkins w Baltimore, gdzie kieruje Oddzia?em Neurochirurgii Dzieci?cej. Przeprowadza najtrudniejsze operacje mózgu, jest cz?owiekiem bogatym, autorem ksi??ek, doradc? ameryka?skich prezydentów. Jego brat zosta? in?ynierem. Wyro?li w rozbitej rodzinie, w n?dzy, w otoczeniu pe?nym przemocy, ale wyrwali si? z niego, gdy? ich matka postanowi?a, ?e jej dzieci zamiast ogl?da? telewizj?, b?d? czyta?y ksi??ki.

Czytaj dziecku od urodzenia przynajmniej do 12. roku ?ycia. Dla przyjemno?ci. Czytanie nie usuwa niepe?nosprawno?ci, ale mo?e bardzo poprawi? funkcjonowanie i jako?? ?ycia. Co wi?cej – dzieci chore i niepe?nosprawne potrzebuj? szczególnie du?o zasilania emocjonalnego i stymulacji!

opracowa?a Barbara Kurek