Jak emocjonalnie przygotowa? dziecko do szko?y

Rola rodziców

Rodzice odgrywaj? bardzo istotna rol? w przygotowaniu dziecka, pod wzgl?dem emocjonalnym, do podj?cia nauki szkolnej. Pedagodzy i psychologowie formu?uj? szereg zada? i rad, które rodzice powinni wzi?? pod uwag?, przygotowuj?c dziecko do przej?cia ze ?rodowiska przedszkolnego do nowego dla dziecka ?rodowiska szkolnego.

Oto niektóre z tych rad:

 1. Koniecznie zapewnijcie dziecku poczucie bezpiecze?stwa psychicznego i emocjonalnego. Zapewniajcie, ze je kochacie, doceniacie, akceptujecie.
 2. ?agod?cie  l?k przed szko??, wype?niaj?c dziecku czas atrakcyjnymi zabawami, spacerami i rozmowami.
 3. Wzmacniajcie dziecko, podnosz?c poczucie jego warto?ci. Stosujcie wiele pochwa? s?ownych, nagród, nie krytykujcie, pomagajcie w znajdywaniu sposobów rozwi?zywania problemów, poprawiania b??dów.
 4. Nie stawiajcie dziecku zbyt wygórowanych wymaga?. Liczcie si? z jego indywidualnymi mo?liwo?ciami.
 5. Wzmacniajcie relacje z dzieckiem. Po?wi?cajcie mu du?o uwagi, czasu, pytajcie o jego potrzeby, w miar? mo?liwo?ci spe?niajcie jego pragnienia.
 6. Chro?cie dziecko przed budowaniem negatywnego obrazu szko?y. Nie straszcie szko?a, nauczycielem, nauk?, w?asnymi do?wiadczeniami.
 7. Budujcie wraz z dzieckiem pozytywny obraz szko?y. Zwied?cie z dzieckiem szko?? przed rozpocz?ciem w niej nauki, cieszcie si? razem z nim z nowego tornistra, podr?czników, przyborów szkolnych. Wspominajcie swoje pozytywne do?wiadczenia zwi?zane ze szko??.
 8. Ws?uchajcie si? w emocje dziecka. Obserwujcie je, pytajcie co czuje i dlaczego, analizujcie jego zachowanie, zastanawiajcie si? nad przyczynami smutku lub niepokoju.
 9. Pozwalajcie dziecku na wyra?anie emocji. Nie gniewajcie si? gdy dziecko np. p?acze, waszym zdaniem, bez powodu.
 10. Zapewnijcie dziecko, ?e wszystko b?dzie dobrze. Przedstawcie pozytywne aspekty chodzenia do szko?y, z optymizmem patrzcie w przysz?o??, nie przeno?cie swojego l?ku na dziecko.

Rola przedszkola

Nie tylko rodzina, równie? przedszkole stara si? jak najlepiej przygotowa? dziecko do podj?cia obowi?zków szkolnych. Gotowo?? szkolna dziecka zale?y w du?ym stopniu od jego indywidualnej dojrza?o?ci, ale tak?e od wk?adu pracy w nauk? wype?niania obowi?zków. Oprócz wiedzy i umiej?tno?ci, koniecznych do podj?cia obowi?zków szkolnych, dziecko uczy si? przedszkolu funkcjonowania w grupie rówie?ników, panowania nad emocjami, d?u?szego skupienia uwagi nad zadaniem, przyjmowania zarówno sukcesów, jak i pora?ek, wiary we w?asne si?y, samodzielno?ci, pokonywania trudno?ci. Ka?demu dziecku staramy si? wskaza? jego mocne strony i sposób radzenia sobie z w?asnymi s?abo?ciami.

Rola rodziców w przygotowaniu dziecka do obowi?zku szkolnego

Rola rodziców w przygotowaniu dziecka do szko?y to :

 • dba?o?? o zdrowie fizyczne dziecka poprzez kontrole lekarskie i zalecenia lekarza, stworzenie odpowiednich warunków bytowych
 • kszta?towanie prawid?owej wymowy i rozwijanie s?ownictwa poprzez cz?ste rozmowy, czytanie, opowiadanie, zadawanie pyta?,
 • rozwijanie logicznego my?lenia i zapami?tywanie poprzez zach?canie dziecka do obserwacji, wyci?gania wniosków, interpretacji zjawisk,
 • wyrabianie umiej?tno?ci spostrzegania istotnych szczegó?ów, analizowania poprzez kontakt z grami logicznymi, zabawkami dydaktycznymi, uk?adankami,
 • dba?o?? o prawid?owy rozwój ruchowy dziecka- ?wiczenie sprawno?ci r?k poprzez rysowanie, wycinanie, lepienie,
 • nauczanie szanowania ksi??ek, zeszytów, przyborów szkolnych,
 • rozbudzenie zainteresowania szko?? i nauk?,
 • zapewnienie dziecku uregulowanego trybu ?ycia, czasu na zabaw?, nauk? ale i na odpoczynek.