Poczytaj mi Tato...

 W nawi?zaniu do akcji podj?tej przez media na temat g?o?nego czytania dziecku, chcemy podzieli? si? z pa?stwem kilkoma spostrze?eniami dotycz?cymi powy?szego tematu. Wszyscy powinni?my zda? sobie spraw?, ?e g?o?ne czytane dziecku ma ogromny wp?yw na jego rozwój umys?owy i emocjonalny. Ksi??ka dostarcza dzieciom nowych informacji o ?wiecie. Na przyk?ad: ma?e dziecko zamieszka?e w mie?cie zanim zobaczy ?yw? krow?, konia, kur?, kaczk? dowiaduje si? o nich z ksi??ki z obrazkami. Obrazek i opis staje si? wiec ?ród?em wielu wiadomo?ci. Im mniejsze dziecko, tym, wi?cej ilustracji powinny zawiera? jego ksi??eczki, dlatego dobierajmy lektur? zgodnie z wiekiem dziecka.    

G?o?ne czytanie dziecku spe?ni? wa?n? rol? w kszta?towaniu jego mowy. Nie tylko wzbogaca s?ownik, lecz uczy prawid?owego formu?owania my?li, budowy zda?, pos?ugiwania si? s?owem zgodnie z gramatyk?. Cz?ste rozmowy z dzieckiem, a tak?e g?o?ne czytanie kszta?c? równie? podstawowe funkcje s?uchowe, które maj? du?e znaczenie w nauce czytania i pisania.

Dziecko czytaj?c musi rozpoznane znaki graficzne (litery) podporz?dkowa? odpowiednim g?oskom (analiza) i z??czy? je w ca?o?? (synteza). Przy pisaniu s?yszane s?owo musi roz?o?y? na poszczególne g?oski aby moc je zapisa?. Te procesy s?uchowe czyli rozró?nianie g?osek i ??czenie ich w ca?o?? kszta?towane s? ju? od chwili gdy docieraj? do niemowl?cia s?owa wypowiedziane przez matk?. G?o?ne czytanie lub opowiadanie dziecku dostarcza mu wielu bod?ców s?uchowych pobudzaj?cych procesy analizy i syntezy s?uchowej. Od poziomu ich rozwoju zale?y nie tylko powodzenie w nauce czytania i pisania lecz tak?e w nauce j?zyków obcych i umiej?tno?ci uwa?nego s?uchania na lekcji. Nale?y równie? podkre?li? bardzo istotn? warto?? g?o?nego czytania jak? jest rozwój uczuciowy. Przy g?o?nym czytaniu mo?emy wp?ywa? na pobudzenie lub uspokojenie emocji dziecka dobieraj?c odpowiedni? lektur?. Na przyk?ad: gdy dziecko jest roz?alone, czuje si? nieszcz??liwe, mo?emy zmieni? ten nastrój czytaj?c zabawn? historyjk?. Mo?emy tak?e wywo?a? uczucia rado?ci i dumy ze zwyci?stwa bohatera lub uczucia wspó?czucia dla pokrzywdzonego. Samo przebywanie u boku ojca lub matki, mo?liwo?? przytulenia si?, kontaktu fizycznego i psychicznego, wspólne prze?ywanie tych samych tre?ci s? wielkimi warto?ciami niezale?nymi od tre?ciowej zawarto?ci opowiadania lub bajki.
 

 

Opracowa?a:  Gra?yna Wasilewska

Na postawie:

Programu Kampanii Spo?ecznej

„Ca?a Polska czyta dzieciom”.