Programowa? w przedszkolu czy nie?

NAUKA PROGRAMOWANIA PRZEZ ZABAW?

Wielu rodziców ma w?tpliwo?ci, co do tego, kiedy nale?y zacz??. Wi?kszo?? uwa?a, ?e kiedy przyjdzie odpowiedni czas, zajmie si? tym szko?a. Panuje te? przekonanie, ?e jest to zaj?cie dla doros?ych, starszej m?odzie?y, ale absolutnie nie dla dzieci, które sobie nie poradz? z tak trudnym zagadnieniem. Na szcz??cie wcale tak nie jest.

 Dzieci mog? programowa?, ogromnie im to s?u?y, w dodatku programowanie jest dla nich fantastyczn? zabaw?. Okazuje si?, ?e im m?odsza pociecha, tym szybciej przyswaja wiedz?.  Oczywi?cie nale?y przystosowa? metody nauczania i narz?dzia do wieku dziecka. Jedn? z wa?niejszych korzy?ci z nabywania umiej?tno?ci kodowania jest nauka logicznego my?lenia. Programowanie to mi?dzy innymi zdolno?? analizowania. Kodowanie nie ogranicza si? tylko do pisania instrukcji i funkcji, to proces rozwa?ania wielu ró?nych aspektów, przewidywania skutków u?ycia okre?lonych rozwi?za?. To wszystko towarzyszy dziecku podczas nauki programowania, ucz?c je analizowania ró?nych wariantów wydarze?. Programowanie uczy po prostu my?lenia.

Programowanie to równie? nauka kreatywno?ci, nabywanie umiej?tno?ci poszukiwania rozwi?za?. Dzieci ucz? si?, ?e do konkretnego problemu czy zadania programistycznego mo?na podchodzi? w ró?ny sposób, poszukuj? ciekawych dróg, prowadz?cych do wyznaczonego celu, a przy okazji doskonale si? bawi?. Warto pami?ta?, ?e programowanie to tworzenie, konstruowanie nowych budowli w postaci oprogramowania z ma?ych elementów, charakterystycznych dla wybranych j?zyków programowania. Przypomina to troch? budowanie obiektów za pomoc? klocków, czyli zabaw? uwielbian? przez wi?kszo?? dzieci.

Programowanie uczy rozwi?zywania problemów a przecie? to kluczowa umiej?tno??, która przydaje si? w ?yciu ka?dego cz?owieka. Programowanie jest doskona?ym sposobem na rozwijanie tego typu umiej?tno?ci u osób w ró?nym wieku, a szczególnie u dzieci. Maluchy poznaj? komendy, dzi?ki którym mog? osi?gn?? okre?lony cel, ucz? si? tak?e, w jaki sposób roz?o?y?, du?y, z?o?ony problem na szereg ma?ych, mniej skomplikowanych, a tym samym ?atwiejszych do rozwi?zania. Dzi?ki programowaniu dzieci dowiaduj? si?, jak podchodzi? do problemów i zagadnie? oraz jak je analizowa?, wyrabiaj? w sobie nawyk poszukiwania lepszych i bardziej wydajnych rozwi?za?. Programowanie pomaga odnale?? si? w ?wiecie technologii.

Komputery i zaawansowana, cyfrowa technologia otacza nas wsz?dzie, towarzyszy cz?owiekowi w coraz wi?kszej liczbie obszarów ?ycia. Ta tendencja b?dzie jeszcze nasila?a si? w najbli?szych latach. Wspó?czesny cz?owiek musi posiada? umiej?tno?? odnajdywania si? w ?wiecie zdominowanym przez nowe technologie, a im wcze?niej si? tego nauczy, tym lepiej. Nauka programowania pozwala dzieciom przej?? od biernych konsumentów cyfrowych rozwi?za? do ?wiadomego ich wykorzystywania. Programowanie to inwestowanie w zawodow? przysz?o?? dziecka. Oczywi?cie nie ka?de dziecko, które uczy si? programowania, musi zosta? zawodowym programist?. Dla wielu maluchów b?dzie to po prostu dobra zabawa i zaj?cia skutecznie wspieraj?ce ich rozwój. Na pewno jednak cz??? z tych dzieci odkryje w sobie pasj? do programowania i zechce zwi?za? z tym zaj?ciem swoj? karier? zawodow?.

 

Opracowa?a Maria Jolanta Bizub