Zabawy ruchowe i ich znaczenie wychowawcze

 Dzi?ki zabawom ruchowym dzieci podejmuj? ró?norodne zadania, rozwijaj? inwencj? twórcz?, ustalaj? zasady gry, tworz?  w?asne grupy i dobieraj? si? wed?ug swoich ustalanych zasad. Uwypuklaj?c warto?ci wychowawcze zabaw ruchowych, ?atwo uzasadni? konieczno?? ich stosowania w pracy z dzie?mi.

W procesie wychowania zabawy ruchowe stanowi? najbardziej uniwersalny ?rodek wychowawczy. Dzieci maj? lepszy kontakt ze sob?, lepiej si? rozumiej?, same wiedz?, ?e mog? ustali? regu?y w zabawie i musz? si? im podporz?dkowywa?. Troska o wszechstronne wychowanie dziecka, zapewnienie w?a?ciwych warunków do osi?gni?cia dojrza?o?ci fizycznej, spo?ecznej i umys?owej, umo?liwiaj?cej podj?cie systematycznej nauki szkolnej to naczelne zadanie oddzia?ów przedszkolnych. Podstawowymi formami ruchu stosowanymi w pracy z dzie?mi w przedszkolu s?: zabawy ruchowe, ?wiczenia gimnastyczne, gry, zabawy i ?wiczenia terenowe, zabawy i ?wiczenia na ?niegu i lodzie, zabawy i ?wiczenia w wodzie. Prawie wszystkie zabawy ruchowe zawieraj? w sobie cz??? nast?puj?cych podstawowych rodzajów ?wicze? fizycznych: chodzenie, bieganie, skoki, rzuty, walk? i ?wiczenia z pi?k?. Zabawy ruchowe wp?ywaj? na rozwój fizyczny dziecka, wyra?aj?cy si? w tym, ?e zabawy b?d?c najbardziej naturalnymi postaciami ruchów, w najlepszy sposób zaspokajaj? wrodzon? dzieciom potrzeb? ruchu. Zabawy ruchowe odznaczaj? si? wielk? ró?norodno?ci? i swobod?  w stosowaniu ruchów, du?? mo?liwo?ci? przejawiania inicjatywy i twórczo?ci w tej dziedzinie, poniewa? istniej?ce w tych zabawach prawid?a kontroluj? nie ruchy, lecz sam? struktur? zabawy jako ca?o?ci. To wszystko pozwala patrze? na zabawy ruchowe jako na wa?ny i szeroko stosowany ?rodek wychowawczy.

Zabawy ruchowe wp?ywaj? na rozwój fizyczny dziecka, wyra?aj?cy si? w tym, ?e zabawy b?d?c najbardziej naturalnymi postaciami ruchów, w najlepszy sposób zaspokajaj? wrodzon? dzieciom potrzeb? ruchu. Rozwijaj? si? ko?ci i mi??nie, dzieci zyskuj? na wadze i wzro?cie. Powi?ksza si? si?a mi??ni, rozwija koordynacja i zr?czno?? ruchów. Wzmaga si? wewn?trzna przemiana materii, zapotrzebowanie przez organizm na tlen zaspokajane jest w najwy?szym stopniu. Dobroczynny wp?yw wywieraj? zabawy na system nerwowy, w zwi?zku, z czym staj? si? one doskona?ym ?rodkiem walki z rozdra?nieniem i nerwowo?ci? dzieci.

Bardzo du?e znaczenie maj? zabawy ruchowe dla moralnego wychowania dziecka. Trzeba zaznaczy?, ?e zabawy te maj? zawsze spo?. charakter, w zwi?zku z tym przyzwyczajaj? dzieci do dzia?alno?ci w zespole, do pojmowania swoich obowi?zków, rozwijaj? ducha kole?e?stwa. Zabawy ruchowe wzbogacaj? ?ycie dziecka, wszechstronnie wp?ywaj? na rozwój jego osobowo?ci. Wielka ich ró?norodno??, jak równie? ?atwo?? organizowania, wysuwa je na pierwsze miejsce w pracy z dzie?mi.

 

  opracowa?a:  Gra?yna Wasilewska

Na podstawie:

Umiastowska D., Rutkowska E., Ruch w nauczaniu zintegrowanym, Szczecin, Wyd. Promocyjne „Albatros”. (2001),