Misie - Przyjaciele Kubusia Puchatka 4-latki

 "Przyjaciele Kubusia Puchatka’’ to grupa 4-latków. W roku szkolnym 2013/2014 grupą tą opiekują się mgr Beata Wójcik, mgr Hanna Pióro. Wiek 4 lata charakteryzuje się dużą ciekawością świata. Nauczycielki w oparciu o literaturę dziecięcą, gry, zabawy, karty pracy ‘’Razem w Przedszkolu’’ starają się tę ciekawość zaspokoić.  Podstawę Programową realizują w oparciu o Program ‘’Razem w Przedszkolu” wydawnictwa WSiP. Rozwój umysłowy dzieci wspomagany jest dzięki organizacji ciekawych zajęć, spacerów,  wycieczek, teatrzyków, spotkań z ciekawymi ludźmi, a fizyczny przez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne w sali i na powietrzu. Małe dzieci mają swoje małe problemy, które staramy się wspólnie rozwiązywać. Dzieci zawsze mogą liczyć na pomoc nauczycielek by czuć się w przedszkolu bezpiecznie. 4-latki wdrażane są do poszanowania cudzej własności, zgodnej zabawy z rówieśnikami, kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach, szacunku dla kolegów i dorosłych. Szczególną uwagę przywiązuje się do zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw, wycieczek. Dzieci znają podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się na ulicy. Nauczycielki uwrażliwiają dzieci na piękno przyrody jednocześnie zachęcając do jej poszanowania i ochrony. W codziennej zabawie towarzyszy dzieciom pacynka Miś Anatol, który pomaga poznać ciekawe historie i przygody. Dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych - j. angielski, rytmika, nauka tańca towarzyskiego, zabawy ruchowe wspomagające  rozwój fizyczny, a dzieci zdolne uczęszczają na zajęcia kreatywne.  Nauczycielki zachęcają do współpracy rodziców w organizacji imprez przedszkolnych.   

 H. Pióro, B. Wójcik

SPRAWOZDANIE Z PRACY W ROKU SZK. 2013/14

GRUPA 4-LATKI

Do grupy uczęszczało 25 dzieci Tak jak w poprzednim półroczu kontynuowałyśmy pracę w grupie zgodnie z programem nauczania przewidzianego dla dzieci 4-letnich. Dzieci zdobywały nowe umiejętności, rozwijały swoje zdolności i zainteresowania. Chętnie uczestniczyły w zajęciach zorganizowanych takich jak  zajęcia i zabawy dydaktyczne, zajęcia rytmiczne i muzyczne a także miały możliwość samodzielnego organizowania zabaw tematycznych. Dzieci podczas tych zabaw mogły pełnić różne role społeczne dobierając się w grupki większe lub mniejsze. Do tych samorzutnych zabaw doskonale sprawdzały się kąciki tematyczne zorganizowane w naszej Sali. Wzorcem do zabaw były obserwacje zaczerpnięte ze środowiska naturalnego, rodzinnego dzieci jak też doświadczenia zdobyte poprzez przebywanie w grupie rówieśniczej. Dzień przedszkolny podzielony był na  bloki tematyczne podczas których realizowane były różne formy pracy. Do nich należała zabawa w sali, zabawa na świeżym powietrzu i  zajęcia dydaktyczne. Urozmaiceniem lub wzbogaceniem zajęć dydaktycznych były zajęcia dodatkowe w których uczestniczyły niemalże wszystkie dzieci z grupy. Do takich zajęć należały: rytmika, taniec towarzyski, język angielski. Wszystkie dzieci z grupy objęte były opieką psychologiczną i logopedyczną. Wyłonione podczas badań i obserwacji dzieci korzystały z różnego rodzaju zajęć indywidualnych lub grupowych. Z indywidualnych zajęć korzystały dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi. Część dzieci brała udział w  grupowych zajęciach kreatywnych. Jedno dziecko z grupy uczestniczyło w zajęciach terapeutycznych {Si}. Dzieci z naszej grupy brały udział w przedstawieniach teatralnych, koncertach muzycznych, spotkaniach autorskich, które miały miejsce w planie pracy na rok przedszkolny. Na terenie naszego przedszkola zorganizowano także pikniki okolicznościowe. A także uroczystości okolicznościowe w których dzieci mogły zaprezentować swoje umiejętności  i zdolności. Do takich uroczystości możemy zaliczyć Dzień Babci i Dziadka a także Dzień Mamy i Taty.  Poza przedszkolem miałyśmy możliwość zaprezentować swoje umiejętności podczas konkursu recytatorskiego, który odbył się w przedszkolu Smyk. W konkursie brało udział 2 dzieci. Braliśmy też udział w przeglądzie piosenki przedszkolnej w którym Dziecko z naszej grupy zdobyło 1 wyróżnienie. Miałyśmy też przyjemność brać udział w przeglądzie recytatorskim w MOK gdzie też wśród trojga występujących dzieci jedno zdobyło również pierwsze wyróżnienie. Swoją pracę dydaktyczną mogłyśmy ocenić wykonując obserwacje dzieci zarówno w I jak i w II półroczu. Rodzice zostali zapoznani z wynikami obserwacji i postępami swoich dzieci. Według naszych obserwacji i analizy postępów  wszystkie dzieci odnotowały znaczne postępy co odnotowałyśmy a arkuszach obserwacyjnych. Po wakacjach wszystkie dzieci z naszej grupy rozpoczną naukę w  grupie „0”. 22 dzieci będzie kontynuowało naukę w grupie przedszkolnej  troje dzieci rozpocznie naukę w grupie „0” w różnych szkołach podstawowych. W następnym roku pracy chciałybyśmy zmotywować i uaktywnić rodziców z naszej grupy do większego zaangażowania na rzecz dzieci, pracy z dziećmi i współpracy z przedszkolem.

B. Wójcik i H. Pióro